EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

< กลับไปหน้าหลัก

รู้จักเครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยครูปฐมวัยให้สามารถสร้างแผนกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ พัฒนาโดยประยุกต์จาก EF Guideline ของสถาบันรักลูก โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ครูสามารถใช้เว็บไซต์นี้สร้างแผนการเรียนรู้ โดยระบบจะมีปัญญาประดิษฐ์คอยให้คำแนะนำการกรอกแผนแต่ละขั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแผนจะมีความครบถ้วนและมีคุณภาพใช้ได้ดี

เมื่อสร้างแผนเสร็จ ครูสามารถพิมพ์หรือเซฟแผนเป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน และสามารถอนุญาตให้ครูท่านอื่นมองเห็นและนำแผนไปใช้ได้เช่นกัน

วิธีใช้งาน

วิธีใช้งาน EF Guideline 1 วิธีใช้งาน EF Guideline 2 วิธีใช้งาน EF Guideline 3 วิธีใช้งาน EF Guideline 4 วิธีใช้งาน EF Guideline 5 วิธีใช้งาน EF Guideline 6