EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่องครอบครัว

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3 เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


บันทึกหลังการจัดประสบการณ์

บันทึกเมื่อ: 21-04-2022 15:39 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 21-04-2022 15:42

กิจกรรม: โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการที่ออกแบบไว้ เป็นอย่างไร ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด:

การจัดประสบการณ์ครั้งนี้ได้บรรลุตามเป้าหมาย ได้รู้หลักวิธีเขียนแผน แบบ ef ที่ถูกต้องและและจะนำไปปรับปรุงปฏิบัติร่วมกับแผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการ มีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุผล:

มีอุปสรรค์คือ ทำแล้วผิดพลาดกดแก้ไขไม่ได้ ต้องมานั่งทำใหม่หมดเลยตั้งแต่แรก

จะดีกว่านี้ถ้า:

กลับไปแก้ไขได้แล้วเนื้อหาที่ทำมาไม่หาย

คุณครูได้เรียนรู้อะไรบ้างในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้:

รู้จัก และเขียนแผน ef เป็น

แผนการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กๆ ได้ต่อยอดพัฒนาการจากครั้งนี้:

สามารถนำไปใช้กับเด็กได้จริง