EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ศิลปะสร้างสรรค์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล3     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาววรรณิดา เพ็ชร์วาว | เมื่อ: 21-04-2022 15:44

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทางด้านอารมณ์ ทางด้านสังคม

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กสามารถประดิษฐ์โมบายได้ตามจินตนาการ

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เด็กสามารถประดิษฐ์โมบายได้ตามจินตนาการของตนเอง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ให้เด็กได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ

ผ่านกิจกรรม:

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์โมบาย

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุขและจิตใจจดจ่อต่อกิจกรรมที่ทำ

สังคม

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีการชีแนะ

สติปัญญา

การคาดคะเนหรือการคาดเดาในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เพื่อให้เด็กได้เรียนและลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดอกไม้ได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 พับดอกดาวเรือง เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ลอยหลอด เพื่อให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ลอยลูกปัด เพื่อให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
4 นำดอกดาวเรืองที่ทำสำเร็จแล้วมาผูกติดกับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เพื่อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

โมบายดอกดาวเรืองสำเร็จ

สำหรับเด็ก:

-กระดาษทิชชู -หลอด -ลูกปัดหลากสี -ตะเกียบ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กตอบคำถาม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาดปลอดภัย