EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เคลื่อนไหวร่างกาย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นายสมพงษ์ | เมื่อ: 22-04-2022 09:27

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

สามาทำงานร่วมกับผ฿้อื่อนได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ครูฝึกให้เด็กออกกำลังกาย

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เด็กสามารถออกกำลังกายได้และวิ่งซิกแซกได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ด้านร่างกาย

ผ่านกิจกรรม:

ฟังและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องด้านร่างกาย

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กิจกรรมเคลื่อนไหว

อารมณ์-จิตใจ

มีอารมณ์ดี

สังคม

ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

สติปัญญา

การคาดเดาคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ให้เด็กมีความเข้าใจด้านร่างกาย


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฟังและแสดงความคิดเห็นโต้ตอยได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กได้ปฏิบัติจริง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เรียงขวด6ขวดในรูปแบบซิแซก เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 เด็กวิ่งแตะขวดน้ำทีละขวด ลงมือปฏิบัติจริง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 เด็กๆวิ่งจนครบทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติจริง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ขวดน้ำ6ขวด

สำหรับเด็ก:

วัสดุต่างๆที่เด็กๆสามารถหามาได้

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

สภาพแวดล้อมกลางสนาม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สภาพแวดล้อมกลางสนามสะอาดและปลอดภัย