EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: สร้างสีสวยด้วยมือเรา

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 30 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: สุภาพร เสนานุช | เมื่อ: 23-04-2022 17:25

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

สีที่ได้จากธรรมชาติ

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ยั้งคิดไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจ ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมตนเอง ริเริ่มลงมือทำ วางแผนเป็นขั้นตอน มุ่งเป้าหมาย

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

นำวัสดุธรรมชาติรอบๆตัวมาทำสี

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การสร้างสีธรรมชาติด้วยตนเอง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เพื่อสร้างเจตคติ ต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ สีที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อให้ได้ทักษะ ยั้งคิดไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจ ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมตนเอง ริเริ่มลงมือทำ วางแผนเป็นขั้นตอน มุ่งเป้าหมาย เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ นำวัสดุธรรมชาติรอบๆตัวมาทำสี เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด การสร้างสีธรรมชาติด้วยตนเอง

ผ่านกิจกรรม:

สามารถบอกส่วนประกอบของต้นไม้ที่สามารถนำมาทำให้เกิดสีได้ สามารถบอกชื่อสีที่ได้จากธรรมชาติ นำมาบด ขยี้ ให้เกิดสีได้

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การบด การบีบ การขยี้

อารมณ์-จิตใจ

กล้าพูด กล้าแสดงออก ความพึงพอใจในผลงาน การทำงานจนสำเร็จ

สังคม

การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนตามข้อตกลง การแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

สติปัญญา

การสนทนาโต้ตอบได้ มีความคิดสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบ การคาดเดา

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

สามารถบอกส่วนประกอบของต้นไม้ที่สามารถนำมาทำให้เกิดสีได้ สามารถบอกชื่อสีที่ได้จากธรรมชาติ นำมาบด ขยี้ ให้เกิดสีได้ ซึ่งจะทำให้เกิดพัฒนาการด้าน ร่างกาย: การบด การบีบ การขยี้, อารมณ์-จิตใจ: กล้าพูด กล้าแสดงออก ความพึงพอใจในผลงาน การทำงานจนสำเร็จ, สังคม: การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนตามข้อตกลง การแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ, สติปัญญา: การสนทนาโต้ตอบได้ มีความคิดสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบ การคาดเดา


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นักเรียนเคยใช้สี หรือรับประทานอาหารอะไร ที่ใช้สีจากธรรมชาติบ้าง

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การนำใบไม้ ดอกไม้มาบด ขยี้ให้เกิดสี

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ให้นักเรียนเตรียม ดอกอัญชัญ ใบเตย ดอกเฟื้องฟ้า รู้จักชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูให้แบ่งกลุ่ม และนำวัสดุธรรมชาติมาบด ขยี้ นักเรียนได้ลงมือปฏบัติจริง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 นำน้ำสีที่ได้มาวาดลงบนกระดาษ ให้นักเรียนสังเกตสีที่ได้ และนำสีมาวาดลงบนกระดาษ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

สื่อภาพดอกอัญชัญ ใบเตย ดอกเฟื้องฟ้า

สำหรับเด็ก:

ดอกอัญชัญ ใบเตย ดอกเฟื้องฟ้า

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความมีระเบียบ เอื้อต่อการช่วยตัวเองและการใช้งาน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ การสำรวจ เอื้อต่อการสะท้อนความคิด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ความอบอุ่นปลอดภัยด้านจิตใจ บรรยากาศสงบ-ผ่อนคลาย ความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม