EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่ 3     เวลา: 20 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวณัฐรินีย์ ธรรมาโพสพ | เมื่อ: 18-03-2022 09:12

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการรักธรรมชาติ

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เด็กมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

เด็กได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกต้อนไม้

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กสามารถนำวิธีการปลูกต้นไม้และการดูแลตันไม้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เด็กมีทักษะและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการปลูกต้นไม้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1. อุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ 2.วิธีการปลูกต้นไม้ 3.การดูแลต้นไม้หลังการปลูก

ผ่านกิจกรรม:

การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การใช้กล้ามเนื้อมือในการสัมผัสและปลูกต้นไม้

สังคม

ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ

สติปัญญา

สังเกตและเปรียบเทียบการปลูกต้นไม้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

รู้จักการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ว่ามีอะไรบ้าง

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้หลังการปลูก

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เตรียมอุปกรณ์ แนะนำอุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 สาธิตการปลูกต้นไม้ให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง เกิดทักษะและเข้าใจในวิธีการปลูกต้นไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 ครูสรุปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้และวิธีการปลูกต้นไม้ให้เด็ก ๆ อีกครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนและสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

อุปกรณ์ 1.กระถางต้นไม้ 2.ดิน 3.ต้นไม้

สำหรับเด็ก:

1.กระถามต้นไม้ 2.ดิน 3.ต้นไม้

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นที่โล่ง ๆ และกว้าง เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปลูกต้นไม้

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความคิดของเด็ก โดยการใช้คำถามก่อนการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้คิด เช่น ถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้เราควรเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง / และเราจะมีขั้นตอนในการปลูกอย่างไรบ้าง / เมื่อเราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเราควรทำอย่างไร ฯลฯ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ