EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวดวงธิดา สนนอก | เมื่อ: 29-04-2022 18:38 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 29-04-2022 18:39

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

นิสัยการรักษาความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

แปรงฟันได้ถูกวิธีสะอาด อย่างน้อยวันละ2ครั้งต่อวัน

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

ถ้าไม่แปรงฟัน และแปรงไม่ถูกวิธีจะทำให้ฟันผุ ปวดฟันได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การแปรงฟันที่ถูกวิธี

ผ่านกิจกรรม:

เล่านิทาน ให้ความรู้ และสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับแปรงฟันได้ถูกวิธี

อารมณ์-จิตใจ

การฟังนิทาน แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

สังคม

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

สติปัญญา

การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กจดจำขั้นตอนการแปรงฟันได้ถูกวิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ให้เด็กทุกคนทำท่าแปรงฟันที่เคยแปลงทุกวัน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ให้เด็กทุกคนแปรงฟันตามครูตามขั้นตอนที่ถูกวิธี

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เล่านิทานกุ๋งกิ๋งปวดฟัน เพื่อให้เด็กทราบสาเหตุของการปวดฟัน ประโยชน์ของการแปรงฟัน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์
2 สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน ทำไมเด็กๆถึงปวดฟัน สนทนาเกี่ยวกับการวิธีการรักษาความสะอาดร่างกาย การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
3 1.ให้เด็กทุกคนออกมาทำท่าแปรงฟันที่เคยแปรงเป็นประจำในเพื่อนดู 2.ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน พร้อมสื่อประกอบการแปรงฟันที่ถูกวิธี 1.กล้าแสดงออก 2.เด็กได้รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
4 1.ครูสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี 2.เด็กออกมาแปรงฟันให้ถูกวิธีตามขั้นตอน 1.เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่ถูกวิธี
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
5 1.ทบทวนทำท่าทางการแปรงฟันที่ถูกวิธี 2.ร้องเพลงแปรงฟัน 1.จดจำขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกที่วิธี
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.นิทานกุ๋งกิ๋งปวดฟัน 2.แผ่นชาร์จฟิวเจอร์บอร์ดขั้นตอนการแปลงฟันที่ถูกวิธี 3.เพลงแปรงฟันกันเถอะ

สำหรับเด็ก:

แปลงสีฟัน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดสื่อบอร์ดให้ความรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี จัดมุมจัดเก็บแปรงฟันให้เป็นระเบียบ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ทำสื่อฟันปลอมไว้ที่มุมสื่อการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้เด็กได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและออกมาปฏิบัติทุกคน