EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ใบไม้ลายสวย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: สุนิษา​ โพธิ์​ป้อม | เมื่อ: 30-04-2022 13:02 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 03-05-2022 11:23

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

สิ่งแวดล้อม​และธรรมชาติ

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ลวดลายและชนิดของใบไม้ที่ได้จากธรรมชาติ​

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ริเริ่ม​ลงมือทำ​วางแผนเป็นขั้นตอน​มุ่งเป้าหมาย​ จดจ่อใส่ใจในการทำงาน ยั้งคิดไตร่ตรอง​ ยับยั้งชั่งใจ​ ยืดหยุ่นความคิด​ ควบคุม​ตนเอง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การนำใบไม้รอบตัวมาสร้างลวดลายบนผ้า

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การสร้างลวดลายจากใบไม้ด้วยตนเอง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

สีและลวดลายจากธรรมชาติ

ผ่านกิจกรรม:

สามารถบอกชนิดและสีที่ได้จากใบไม้นั้นได้​ สามารถบอกได้ว่ารูปร่างนี้เป็นของใบไม้ใด

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การใช้มือตำใบไม้ให้เกิดลวดลายใบไม้บนผ้า

อารมณ์-จิตใจ

ความพึงพอใจในผลงาน​ การทำงานจนสำเร็จ​ กล้าพูด​กล้าแสดงออก

สังคม

การทำงานร่วมกับผู้อื่น​ การปฏิบัติตามข้อตกลง​ การแก้ไขปัญ​หาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

สติปัญญา

การสนทนาโต้ตอบได้​ มีความคิดสร้างสรรค์​ การเปรียบเทียบ​ การคาดเดา

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ สามารถ​ทำชิ้นงานได้เสร็จ​สมบูรณ์​ สามารถตำใบไม้ให้เกิดเป็นรูปบนผ้าได้และสังเกตได้ว่าใบไม้นั้นให้รูปร่างแบบไหน สามารถ​บอกได้ว่ารูปร่างใดมาจากใบไม้ใด


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นักเรียนเคยเห็นและรูจักรูปร่างหน้าตาของใบไม้พร้อมทั้งรู้จักชื่อใบไม้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การนำใบไม้มาตำแล้วเกิดลวดลายที่มีสีสันตามลักษณะ​ของใบไม้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 สนทนา​ถามถึงชนิดใบไม้ต่างๆที่นักเรียนรู้​จัก เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้​และรู้จักชนิดและรูปร่างหน้าตา​ใบไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ตั้งคำถามว่าทำอย่างไรลวดลายใบไม้จึงมาอยู่บนผ้าได้ เพื่อให้ได้เกิดความคิดริเริ่มในการทำงานและรับฟังความคิดเห็น​ผู้อื่น
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ควบคุมอารมณ์ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ครูบอกวิธีการสร้างลวดลายใบไม้ตามขั้นตอน เพื่อให้เด็กได้รู้ขั้นตอนในการทำงาน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
4 ครูนำรูปร่างที่ได้จากการสร้างลวดลายใบไม้มาถามว่าลายแต่ล่ะอันที่ได้นี้มาจากใบไม้อะไร เพื่อให้เด็กสามารถ​บอกได้ว่ารูปร่างที่เห็นได้มาจากใบไม้ใด
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เตรียมสื่อวิดิทัศน์​ชนิดของใบไม้​ ผ้าดิบสีขาว

สำหรับเด็ก:

เตรียมใบไม้​และสาก​

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีพื้นที่ทำกิจกรรม​กลุ่มได้สะดวกสบาย​

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

คอยให้กำลังใจและชมเชยผลงานของเด็กด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้อิสระในการสร้างลวดลายที่หลากหลาย​และทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างลายบนผืนผ้าประจำกลุ่ม