EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นวิยา ยังหุ่น | เมื่อ: 02-05-2022 09:41 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 02-05-2022 09:44

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มีนิสัยรักการอ่าน สนทนา สื่อสาร โต้ตอบ ได้ด้วยตนเอง

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เพื่อให้สามารถ ร้องเพลง สนทนา สื่อสาร โต้ตอบได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การสื่อสาร

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การสนทนาที่เหมาะสมกับวัย

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

ต่อยอดการอ่านในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การสื่อสารที่ถูกต้อง

ผ่านกิจกรรม:

การร้องเพลง การเล่า การฟัง การสนทนาได้

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ อื่นๆ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การฟัง

อารมณ์-จิตใจ

การร้องเพลง

สังคม

การสนทนา

สติปัญญา

การสื่อสาร

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถมีนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การสื่อสาร การร้องเพลง การสนทนา ได้เหมาะสมกับวัยได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กทุกคนร้องเพลง เล่านิทาน สนทนา และสื่อสารได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การร้องเพลง การเล่านิทาน การสื่อสาร การสนทนา

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เด็กสามารถร้องเพลงที่ตนชื่นชอบสั้นๆได้ เด็กรู้จักทำนอง เนื้อร้องของเพลงที่ถุกต้องได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 เด็กสามารถเล่านิทานที่ตนชื่นชอบได้ รู้จักเรียงลำดับเหตุการณ์นิทานก่อนและหลังที่ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 เด็กสามารถสนทนากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีทักษะ รู้จักการสนทนากับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 การสื่อสารกับผู้อื่น สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ไมโครโฟน ป้ายนิเทศ สื่อนิทาน ซีดีเพลง เครื่องเสียง

สำหรับเด็ก:

ไมโครโฟน ป้ายนิเทศ ป้ายนิทาน ซีดีเพลง เครื่องเสียง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

การบูรณาการประสาทความรู้สึก-SI ความมีระเบียบวินัย เอื้อต่อการช่วยตนเองและการใช้งาน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ / การสำรวจ / เอื้อต่อการสะท้อนความคิด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ความอบอุ่นปลอดภัยด้านจิตใจ / บรรยากาศสงบ-ผ่อนคลาย