EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ศิลปะสร้างสรรค์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวทิพย์มณฑา วงษ์ธัญกรรม | เมื่อ: 02-05-2022 13:18

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะตาและมือทำงานสัมพันธ์กัน

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผ่านกิจกรรม:

ศิลปะ ติด ปะ จากเมล็ดข้าวสารย้อมสี

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กล้กล้ามเนื้อมือ

อารมณ์-จิตใจ

ความกล้าแสดงออก

สังคม

เล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา

ความคิดรวบยอดการวางแผน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ให้ให้เด็กรู้จักเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยผ่าน งานศิลปะ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กมีความรู้เกี่ยวกับเมล็ดข้าวที่เคยเห็น

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เเด็กวางแผนทำผลงานศิลปะใหม่

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 คุณครูตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ ศิลปะติดปะภาพจากเมล็ดข้าวย้อมสี สร้างข้อตกลงในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสี่กลุ่มและลงมือทำภาพศิลปะติดป่ะภาพจากเมล็ดข้าวย้อมสี โดยวิธีการร่วมมือ เพื่อฝึกการทำงานโดยที่การวางแผน ตามลำดับขั้นตอน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 เมื่อหมดเวลาแล้วคุณครูให้นักเรียน นำผลงานของตนเองออกมานำเสนอ เพื่อฝึกการกล้าแสดงออกและการชื่นชมศิลปะของตนเองและผู้อื่น
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.เมล็ดข้าวย้อมสี 2.กาว 3.กระดาษเอ4

สำหรับเด็ก:

1.เมล็ดข้าวย้อมสี 2.กาว 3.กระดาษเอ4

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความปลอดภัย ความสะอาด ความมีระเบียบ คมีคุณครูคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการเรียน การสำรวจ การแสดงจินตนาการ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การใช้วินัยเชิงบวกในการทำงาน บรรยากาศสงบผ่อนคลาย และร่วมมือร่วมใจกันทำงาน