EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เรือน้อย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: บรรจง อินตา | เมื่อ: 03-05-2022 11:09

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เด็กฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้สัมพันธ์กัน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การคมนาคม

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

เด็กสามารถพับเรือกระดาษได้

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กสามารถพับเรือกระดาษตามขั้นตอนได้ถูก

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เด็กสามารถคาดคะเนในการลอยของเรือ

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การลงมือปฏิบัติจริง

ผ่านกิจกรรม:

การฝึกปฏิบัติพับเรือกระดาษ นำไปทดลองเล่นจริง

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้มือให้สัมพันธ์กับการใช้ตา

อารมณ์-จิตใจ

เด็กมีความสุข สนุกสนานในการเล่น

สังคม

เด็กได้ร่วมทำงานกับผู้อื่น

สติปัญญา

เด็กได้เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน เด็กคาดคะเนขนาดเรือตามขนาดกระดาษได้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถพับเรือกระดาษได้ ให้สามารถทำงานกับเพื่อนอย่างมีความสุข มีจินตนาการ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การพับเรือกระดาษได้ นำเรือไปทดลองลอยน้ำ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กสามารถคาดคะเนได้ว่าเรือลอยน้ำได้นานแค่ไหน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูสาธิตอธิบายขั้นตอนการพับเรือ ขั้นตอนการนำเด็กในการเรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอนได้เรียนรู้วิธีการพับเรือ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ครูให้เด็กนำอุปกรณ์ในกลุ่มมาเรือตามขั้นตอนที่ครูสาธิต กล้าปฏิบัติจริง ทำตามขั้นตอนได้
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย
3 นำเรือที่พับไปทดลองการลอยน้ำในกะละมัง เพื่อทดสอบการลอยได้ของเรือ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ติดตาม ประเมินตนเอง วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เรือกระดาษตัวอย่าง อุปกรณ์การสาธิต กระดาษทำA4 กรรไกร สีเทียน

สำหรับเด็ก:

กระดาษA4 กรรไกร สีเทียน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีพื้นที่เพียงพอในการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างสะดวกสบาย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

คอยให้กำลังใจ ชื่นชม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการอย่างอิสระ