EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ผลไม้คลายร้อน

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ลมัย เรืองสุกใส | เมื่อ: 03-05-2022 13:07

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เพื่อสร้างเจตคติต่อตนเองในการทานผลไม้

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ผลไม้ในท้องถิ่นในฤดูกาล วิธีการการทำมะปรางลอยแก้ว

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การนำผลไม้ไปทำขนม

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

มีทักษะในการทำผลไม้ลอยแก้ว

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

ผลไม้สู่ของหวานแสนอร่อย

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

รู้จักผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล การนำผลไม้มาทำขนมหวาน

ผ่านกิจกรรม:

การทำมะปรางลอยแก้ว

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การใช้กล้ามเนื้อมือเล็กในการคนน้ำตาลให้ละลาย ใช้ที่ครีบมะปรางหั่นชิ้น

อารมณ์-จิตใจ

ภูมิใจในผลงานตนเอง

สังคม

การทำงานร่วมกับเพื่อน

สติปัญญา

ทราบวิธีการทำมะปรางลอยแก้ว

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถทำมะปรางลอยแก้วตามขั้นตอนได้ เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กรู้จักและเคยทานมะปรางและผลไม้ในท้องถิ่น

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การทานผลไม้ที่เป็นของหวานและรู้จกการถนอมอาหาร

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำมะปรางลอยแก้ว เพื่อให้เด็กรู้จักวัตุดิบและอุปกรณ์ในการทำมะปรางลอยแก้ว
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ครูสาธิตวิธีการทำมะปรางลอยแก้ว และให้นักเรียนลงมือทำมะปรางลอยแก้วโดยครูเป็นดูแล เพื่อให้เด็กรู้ขั้นตอนในการทำมะปรางลอยแก้ว
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
3 ครูและเด็กร่วมกันสรุปและอภิปรายการทำมะปรางลอยแก้ว เด็กสามารถบอกวิธีการทำมะปรางลอยแก้วและรสชาติ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

อุปกรณ์ หม้อ ช้อน ทัพพี มีดปอกผลไม้ วัตถุดิบ มะปราง น้ำตาล น้ำแข็ง

สำหรับเด็ก:

น้ำเชื่อม มะปรางหั่นชิ้น น้ำแข็ง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มได้สะดวกสบาย อุปกรณ์เพียงพอ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กสามารถเลือกลำดับขั้นตอนการจัดจานที่หลากหลาย

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

เด็กได้ทำกิจกรรมโดยไม่ไดรับเสียงรบกวนภายนอก