EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เครื่องกรองน้ำ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 30 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: วรัชยา ทองหล้า | เมื่อ: 05-05-2022 17:45

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่น สร้างความสามัคคี

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การทำเครื่องกรองน้ำจากสำลี ทรายและหิน

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็นในการเรียงลำดับการใส่วัสดุทำเครื่องกรองน้ำ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การวางแผนและทำตามแผนที่วางไว้ การทำเครื่องกรองน้ำ

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การทำเครื่องกรองน้ำต้องใส่เริ่มต้นที่ที่กรองได้ละเอียดที่สุดก่อน ได้แก่ ลำลี ทราย และหิน ตามลำดับ

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เพื่อให้เด็กวางแผนการทำเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้เด็กสร้างเครื่องกรองน้ำจากสำลี ทรายและหินได้

ผ่านกิจกรรม:

การทำเครื่องกรองน้ำจากสำลี ทราย และหิน

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

การทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน การแสดงความคิดเห็น การยอบรับเสียงส่วนใหญ่

สติปัญญา

การวางแผนการทำเครื่องกรองน้ำตามลำดับวัสดุที่มีความละเอียดในการกรองน้ำ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กเสนอความคิดเห็นเรื่องลำดับการใส่วัสดุ เด็กรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ของเพื่อนในกลุ่ม เด็กทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม เด็กวางแผนการทำเครื่องกรองน้ำตามลำดับวัสดุที่มีความละเอียดในการกรองน้ำ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การนำวัสดุที่มีความสามารถในการกรองมาวางเรียงต่อกัน สามารถทำให้น้ำใสขึ้นได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เรียงลำดับวัสดุ ได้แก่ สำลี หิน ทราย แบบใดที่จะทำให้น้ำใสที่สุด

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูเล่านิทานเกี่ยวกับการทำเครื่องกรองน้ำให้เด็กฟัง โดย มีวัสดุและอุปกรณ์ และขั้นตอนที่เด็กต้องใช้ในการทำเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้เด็กรู้ว่าต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรในการทำเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้เด็กรู้ขึ้นตอนการทำเครื่องกรองน้ำ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
2 ครูให้เด็กวางแผนการทำเครื่องกรองน้ำร่วมกับเพื่อน เพื่อให้เด็กได้วางแผนการใช้วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อที่จะทำให้น้ำที่กรองใสที่สุด เพื่อให้เด็กได้นำเสนอแผนการในการทำเครื่องกรองน้ำ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ครูให้เด็กลงมือทำเครื่องกรองน้ำตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เด็กได้ทำตามแผนที่วางไว้
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
4 ครูให้เด็กทดลองเครื่องกรองน้ำที่ตนเองทำ เพื่อให้เด็กทดลองเครื่องกรองน้ำที่ตนเองทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
5 ครูให้เด็กสรุปว่าการเรียงวัสดุแบบใดทำให้น้ำใสที่สุด เพื่อให้เด็กได้สรุปผลการทดลองได้ เพื่อให้เด็กสรุปความคิดรวบยอดจากการทำกิจกรรม
สร้างเสริม EF ด้าน: จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

นิทานเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ

สำหรับเด็ก:

เครื่องกรองน้ำอย่างง่าย ได่แก่ ขวดน้ำเจาะรู สำลี ทราย หิน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เตรียมอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยกับเด็ก ให้เด็กล้างมือหลังจากการทำกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของเด็ก ว่า การเรียงวัสดุแบบใดจะทำให้น้ำใสที่สุด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สร้างบรรยากาศให้เด็กกล้าแสดงความคิดของตนเอง ทำให้เด็กทำงานร่วมกับเพื่อนและรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มที่สำคัญ