EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ประดิษฐ์กล่องแยกขยะ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: เกวรินทร์ เงินลาง | เมื่อ: 07-05-2022 23:11

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทำได้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ช่วยจำแนกขยะประเภทต่าง ๆ ได้ชัดเจนและสามารถนำขยะ รีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์ ประดิษฐ์กล่องแยกขยะ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุขในการสร้างผลงานของตนเอง ชื่นชมของผู้อื่น

สังคม

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สติปัญญา

ออกแบบผลงาน คิดวิธีทำ แก้ปัญหาตามขั้นตอน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีความสุขในการทำกิจกรรม เด็กได้เล่าถึงผลงานของตนเองและผู้อื่นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ รู้จักการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนๆจนผลงานสำเร็จ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กมีประสบการเดิมเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในชุมชน ครูบันทึกประสบการณ์เดิมของเด็ก

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ช่วยกันหาวิธีแก้ไขขยะ โดยการประดิษฐ์กล่องแยกขยะให้น่ารักน่าสนใจจากสัญลักษณืที่เด็กออกแบบเอง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ขั้นที่ 1 ตั้งคำถาม -สิ่งเร้า: ครูพาเด็กนั่งพักผ่อนหย่อนใจข้างนอก ห้องเรียน -สังเกต: บริเวณโรงเรียนมีขยะอยู่มากหลายชนิด -ครูถามเด็กว่า: ถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีแต่ขยะเด็ก ๆ จะรู้สึกอย่างไร แล้วจะทำอย่างไรให้ ขยะหมดไป เด็กสามารถบอกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
2 ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ -การคาดคะเน : เก็บไปขาย เก็บมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของเล่น -ออกแบบ/วางแผน : หาข้อมูลจากหนังสือ : ถามผู้รู้ครูบุคคลกรในโรงเรียนและผู้ปกครอง -สืบค้นข้อมูล : เกี่ยวกับวิธีการลดขยะจากหนังสือ ถามครูในศูนย์พัฒนาเด็กและผู้ปกครอง -รวบรวมข้อมูล:นำข้อมูลที่ได้จากในหนังสือและที่ถามครูบุคคลกรและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนจะประดิษฐ์กล่องแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะลง เด็กหาความรู้และข้อมูลด้วยตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
3 ขั้นที่ 3 สร้างความรู้: 1. เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทขยะ 2. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก 5 กลุ่มให้มีจำนวนเท่ากับกล่องแยกขยะ และกำหนดให้ 1 กลมุ่, ต่อ 1 ประเภท แจกวัสดุและอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ลังกระดาษ ถุงขยะสีดำ ปากกาเมจิก กรรไกร กระดาษสีเขียว สีเหลือง สีแดง 3. เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์กล่องแยกขยะและตัดกระดาษสีเพื่อเป็นสัญญา ลักษณ์ ถึงประเภทขยะติดบนกล่องและตกแต่งด้านนอกกล่อง ส่วนด้านในใส่ถุงพลาสติกไว้ เด็กสามารถบอกชื่ออุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ถังแยกขยะได้
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
4 ขั้นที่ 4 สื่อสาร : เด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอกล่องแยกขยะของกลุ่มตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง เด็กสามารถบอกขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์กล่องแยกขยะได้
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย
5 ตอบแทนสังคม : นำไปใช้ในสถานการณ์จริงที่ใกล้เคลีย สร้างความใหม่ 1. เด็กและครูสรุปร่วมกันว่าขยะแต่ละชนิดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง เช่น เศษอาหารนำไป ให้สัตว์ เปลือกผลไม้และใบไม้นำไปทำปุ๋ย หรือธัญพืชนำไปใส่ต้นไม้ ส่วนพลาสติก กระดาษ สามารถนำไป รีไซเคิลได้ใหม่ ฯลฯ 2. เด็กและครูสรุปร่วมกันถึงข้อดีของการแยกขยะ เช่น ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น สร้างผลงาน: ประดิษฐ์กล่องแยกขยะวาดภาพสัญลักษณ์ที่แสดงถึงประเภทขยะติดบนกล่อง และ ตกแต่งด้านนอกกล่อง เผยแพร่ 1.เด็กทำป้ายบอกชื่อหรือสัญลักษณ์ติดบนกล่องแยกขยะแต่ละประเภท 2. เด็กวาดภาพขั้นตอนการทำกล่องแยกขยะและระบายสีมาจัดบอร์ดหน้าห้องเพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเข้าดูนิทรรศการ เด็กสามารถคัดแยกประเภทของขยะได้ เด็กสามารถทำกิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

บัตรภาพ

สำหรับเด็ก:

1. ลังกระดาษ 2. ถุงขยะสีดำ 3. สีเมจิกหรือ ปากกาเคมี 4. กระดาษสีต่าง ๆ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

การจัดสื่อ อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กได้สำรวจนอกห้องเรียนเพื่อตอบสนองความสนใจ ได้พบเจอกับสภาพแวดล้อมจริง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การจัดกลุ่มให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน