EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (สีสันสดใส)

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ปริชญา โภชชงค์ | เมื่อ: 08-05-2022 12:24

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและเเผนภูมิอย่างง่าย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ประเภทของสี สีจากธรรมชาติ สีทีมนุษย์สร้างขึ้น

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการสังเกต การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

พิมพ์ภาพจากใบไม้ ดอกไม้ วาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ การพับสี

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนเเปลง เเละความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การสร้างผลงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดเเปลงเเละแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เเสดงความพอใจในผลงานเเละความสามารถของตนเอง

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การเขียนภาพเเละการเล่นกับสี พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

อารมณ์-จิตใจ

การทำงานศิลปะ การเเสดงออกทางอารมณื

สังคม

การเล่นและทำงานเเบบร่วมมือร่วมใจ การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา

การรับรู้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จำเเนกจัดกลุ่ม ทักษะการสังเกต

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

การสร้างผลงานศิละปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเอง เเสดงความพอใจในผลานงานและความสามรถของตนเอง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เรียนรู้เรื่องสี ทักษะการสังเกต

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการเเยกประเภทของสี สีจากธรรมชาติเเละสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้ทักษะการสังเกต จำเเนกประเภท เเละสร้างผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดยมีการดัดเเปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับคุณลักษณะของสีชนิดต่างๆโดยครูอธิบายให้เด็กฟังว่าสีเเต่ละชนิดมีคุณลักษณะที่เเตกต่างกันออกไป เช่น สีธรรมชาติ ได้เเก่ สีของรุ้งกินน้ำ สีของต้นไม้ ดอกไม้ สีที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้เเก่ สีไม้ สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์ จำเเนกเเละจัดกลุ่มสีและประเภทของสีได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูเตรียมอุปกรณืกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้เเก่ พิมพ์ภาพจากใบไม้ ดอกไม้และวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการเเละพับสี การสร้างผลงานศิลปะสร้างสรรค์
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ครูแนะนำอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติ ข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมและสาธิตการพิมพ์ภาพจากใบไม้ ดอกไม้เเละการพับสี เพื่อสื่อสารความคิดให้เด็กเเสดงความรู้สึกของตนเองฌดดยการใช้จินตนาการเเละความคิดสร้างสรรค์
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 เด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทั้ง 2 กิจกรรมตามความสนใจ การสร้างผลานศิลปะสร้า่งสรรค์ตามความคิดจินตนาการของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียนเพิ่มขึ้นได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
5 ครูให้เด็กๆนำเสนอผลงานเเละครูนำผลงานของเด็กๆทุกคนมาเเสดงหน้าชั้นเรียน การเเสดงความพอใจในผลงานเเละความสามารถของตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

บัตรภาพสิ่งต่างๆที่เกิดจากสีธรรมชาติ -ภาพรุ้งกินน้ำ -ภาพต้นไม้ ดอกไม้ บัตรภาพสิ่งต่างๆที่เกิดจากสีที่มนุษย์สร้างขึ้น -ภาพสีเทียน -ภาพสีไม้ -ภาพสีน้ำ -ภาพสีโปสเตอร์

สำหรับเด็ก:

กระดาษ A4 สำหรับ 2กิจกรรม ใบไม้ ดอกไม้ ดินสอ สีโปสเตอร์ พู่กัน จานสี

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม มีความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ บอกวิธีการใช้งาน ข้อตกลงในการใช้งาน เมื่อใช้งานเสร็จ ทำความสะอาดอุปกรณ์พร้อมเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

มีส่วนร่วมในการเสาะเเสวงหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบเเละข้อสงสัยเเละมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเเละนำเสนอข้อมูล กระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการปฏัติกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สร้างบรรยากาศที่กระตุ้นต่อการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม