EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: อาหารดีมีประโยน์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 15 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: โชติรส วิสุมา | เมื่อ: 09-05-2022 15:09

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เพื่อสร้างเจตคติต่อตนเอง

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ทราบประโยชน์และโทษของอาหารแต่ละชนิด

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การรับประทานอาหารด้วยตนเอง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การรับประทานอาหารที่มีประโยน์

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1.ประโยชชน์และโทษของอาหาร 2.สุขนิสัยในการรับประทานอาหาร

ผ่านกิจกรรม:

้ข้าวผัดไข่ใส่หมูสับ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของ

อารมณ์-จิตใจ

สนุกสนานใจการทำกิจกรรม

สังคม

ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

สติปัญญา

ทราบวิธีการทำข้าวผัดไข่ใส่หมูสับ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

1.เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ 2.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้จนสำเร็จ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

1.เด็กได้รู้จักวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร 2.เด็กทราบวิธีีการและลงมือทำ 3.ข้าวผัดไข่ใส่หมูสับหลายๆคนเคยรับประทาน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กรู้จักวัตถุดิบในการปรุงอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำอาหาร และลงมือปฏิบัติเองโดยมีผู้ชี้แนะ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหาร เด็กรู้จักวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหาร
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ
2 ครูให้ชมวิดีโอการทำข้าวผัดไข่ใส่หมูสับ และจากนั้้นให้เด็กลงมือปฏิบัติโดยมีครูคอยดูแล เด็กรู้วิธีการทำอาหาร และลงมือปฏิบัติ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ครูและเด็็กร่วมกันสรุปกิจกรรมโดยให้ตัวเเทนนักเรียนออกมาพูดถึงวิธีการทำ เด็กสามารถอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

แผนการจัดกิจกรรม

สำหรับเด็ก:

1.วัตถุดิบในการทำข้าวผัดไข่ใส่หมูสับ 2.วีดีโอการทำข้าวผัดไข่ใส่หมูสับ 3.อุปกรณ์การทำข้าวผัดไข่ใส่หมูสับ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดบรรยากาศเหมือนว่าเด็กอยู่ในห้องครัว

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กมีโอกาสเสนอการเลือกวัตถุดิบ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน