EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวนภัสวรรณ อบสิน | เมื่อ: 09-05-2022 20:35

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เด็กๆนิสัยการรักษาความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี และการรักษาฟัน เพื่อการใช้ประโยชน์ของฟัน

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการดูแลฟันและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กๆได้แปรงฟันได้ถูกวิธีสะอาด อย่างน้อยวันละ2ครั้งต่อวัน

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

ถ้าไม่แปรงฟัน และแปรงไม่ถูกวิธีจะทำให้ฟันผุ ปวดฟันได้ และจะทำให้เด็กๆไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การแปรงฟันที่ถูกวิธี และการใช้ประโยชน์ของฟัน

ผ่านกิจกรรม:

การเล่านิทาน และสาธิตการแปรงฟัน

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับแปรงฟันได้ถูกวิธี

อารมณ์-จิตใจ

เด็กๆการฟังนิทาน แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

สังคม

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการแปรงฟันร่วมกับคนอื่น

สติปัญญา

รอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กๆได้จำขั้นตอนการแปรงฟันได้ถูกวิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กๆทุกคนทำท่าแปรงฟันที่เคยแปลงทุกวัน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กๆทุกคนแปรงฟันตามครูตามขั้นตอนที่ถูกวิธี และรู้จักประโยชน์ของฟัน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เล่านิทานไม่มีฟัน ไม่เห็นเป็นไร เพื่อให้เด็กๆทราบสาเหตุของการปวดฟันและประโยชน์ของการแปรงฟัน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.นิทานไม่มีฟัน ไม่เห็นเป็นไร 2.แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขั้นตอนการแปลงฟันที่ถูกวิธี 3.เพลงแปรงฟันกันเถอะ 4.แปรงสีฟัน/แก้วน้ำ/น้ำยาแปรงฟัน

สำหรับเด็ก:

แปรงสีฟัน/แก้วน้ำ/น้ำยาแปรงฟัน ของตัวเอง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

1.จัดสื่อบอร์ดให้ความรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธีและประโยชน์ของการแปรงฟัน 2.จัดมุมจัดเก็บแปรงฟันให้เป็นระเบียบและสะอาด

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ครูทำสื่อฟันปลอมไว้ที่มุมสื่อการเรียนรู้ รูปภาพต่างๆเกี่ยวกับการแปรงฟัน

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้เด็กๆได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและออกมาปฏิบัติทุกคน และบอกประโยชน์ของการมีฟัน