EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: โอะหล่ะหนอน้องเอย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 15 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ภูมิชนะ | เมื่อ: 18-03-2022 10:37 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 10:54

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ทดสอบ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ทดสอบกรอก

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ทดสอบ

ผ่านกิจกรรม:

ทดสอบ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง:

ทักษะปฏิบัติ: มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

อยู่กับเพื่อนได้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กใจเย็นขึ้น


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

อะไรดีนะ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ทดสอบ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 แนะนำ ทดสอบ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ทดสอบ

สำหรับเด็ก:

ทดสอบ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ทดสอบ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ทดสอบ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ทดสอบ