EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ครอบครัวของฉัน

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 40 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ศิราภรณ์ โสดา | เมื่อ: 10-05-2022 16:01

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีจำนวนสมาชิกหลายคน เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง อา ลุง ป้า น้า ตา ยาย เป็นต้น ซึ่งมีทั้งครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทุกคนในครอบครัวต่างมีความรักให้แก่กัน จึงต้องมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัวอยู่เสมอ เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้ยั่งยืนตลอดไป

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

- ครอบครัวหลายแบบ - ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว - หน้าที่ของคนในครอบครัว - วันสำคัญของครอบครัว - กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

- เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง - เพื่อให้เด็กมีสุนทรียภาพ ดนตรี - เพื่อให้เด็กมีการปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม - เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

- เพื่อให้นำไปใช้ปฎิบัติในข้อตกลงของห้องเรียนได้ - เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตน ตามสุขอนามัย และสุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เพื่อให้เด็กนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

- เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคนในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วมร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม

ผ่านกิจกรรม:

- การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน - การเลาเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ อื่นๆ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตาให้สัมพันธ์กัน

อารมณ์-จิตใจ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

สังคม

พัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน และการรอคอย

สติปัญญา

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ร่างกาย: พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตาให้สัมพันธ์กัน, อารมณ์-จิตใจ: พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ, สังคม: พัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน และการรอคอย, สติปัญญา: พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ - พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตาให้สัมพันธ์กัน - การบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กสามารถคิด และลำดับความสำคัญของญาติ และบุคคลในครอบครัวได้ถูกต้อง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครู และเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง โดยครูใช้คำถาม - สมาชิกในบ้านมีใครบ้าง - สมาชิกในครอบครัวของเด็ก ๆ มีกี่คน เพื่อให้เด็กรู้จักสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูให้เด็ก ๆ ออกมาเล่าเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง และครูอธิบาย ว่าครอบครัวมีหลายแบบ บางครอบครัวเป็นครอบครัวเล็ก มีสมาชิกน้อย ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก บางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีสมาชิกหลายคน ซึ่งมี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น แล้วให้เด็กคิดว่าครอบครัวของตนเองเป็นแบบไหน เพื่อให้เด็กบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตนเองได้ และบอกลักษณะของครอบครัวแต่ละแบบได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม มีทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ แล้วให้เล่นบทบาทสมมติเป็นครอบครัวเล็ก และครอบครัวใหญ่อย่างอิสระ เพื่อให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

- เพลง บ้านของฉัน - เครื่องเคาะจังหวะ - เกมการศึกษา

สำหรับเด็ก:

- หนังสือนิทาน - ดินน้ำมัน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

- เครื่องเล่นสนาม - เกมการศึกษา

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

- ครู และเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร - ครูวาดภาพแผนภูมิประกอบความสัมพันธ์ของครอบครัว แล้วให้เด็กออกมาติดบัตรคำให้ตรงกับภาพบุคคลในครอบครัว

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

- ครูแนะนำเกม ต่อชิ้นส่วนภาพบุคคลในครอบครัว ให้เด็กดูพร้อมสาธิตวิธีการเล่น - เด็กเล่นเกมชุดใหม่สลับกับเกมชุดเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว โดยดูคอยให้คำแนะนำในการเล่น - เด็กช่วยกันเก็บเกมการศึกษาให้เรียบร้อยเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม