EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: มารยาทไทย การทำความเคารพผู้ใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล1     เวลา: 30 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: somsakul | เมื่อ: 18-03-2022 11:04

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เห็นความสำคัญของการทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การทำความเคารพผู้ใหญ่ทำอย่างไร

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทำความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ทำความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เห็นความสำคัญของการทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ความสำคัญของการทำความเคารพผู้ใหญ่ ทำความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผ่านกิจกรรม:

การสร้างสถานการณ์ บทบาทสมมติ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

รู้จักมารยาททางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เมื่อพบผู้ใหญ่ สามารถทำความเคารพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

พูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ในครอบครัวกับเด็กๆ ถึงการปฏิบัติตนเวลาอยู่กับผู้ใหญ่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กๆได้ลองคิดสถานการณ์ร่วมกับครูและเพื่อนๆ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 กิจกรรมร้องเพลง สวัสดี ให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทักทาย การทำความเคารพ ตามมารยาทไทย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ
2 กิจกรรมสถานการณ์สมมติ ผ่านนิทานที่เกี่ยวกับการทำความเคารพ ให้เด็กๆ สวมบทบทาทตัวละคร เด็กๆมีความสนุกสนานและเรียนรู้การทำความเคารพผู้ใหญ่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ครูสอบถามความรู้สึกเด็กๆ ร่วมกันพูดคุยถึงบทบาทสมมติที่ได้แสดงร่วมกัน เด็กๆได้สะท้อนความคิด และเจตคติของตนเอง เกี่ยวกับการทำความเคารพผู้ใหญ่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

นิทาน

สำหรับเด็ก:

นิทาน เพลง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เตรียมนิทานและอุปกรณ์แสดงบทบาทสมมติให้พร้อม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สนุกสนาน ผ่อนคลาย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้