EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่1     เวลา: 20นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ธิดารัตน์ หนันคำจร | เมื่อ: 18-03-2022 11:14

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

รู้จักการเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การไหว้

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การไหว้และการทำความเคารพที่ถูกต้อง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

วิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

รู้จักมารยาทที่มีในสังคม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

สามารถปฎิบัติและทำความเคารพได้อย่างถูกต้อง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ร่วมพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการทำความเคารพในชีวิตประจำวัน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กและครูร่วมกันทำกิจกรรมการทำความเคารพอย่างถูกวิธี

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ร้องเพลงนิ้วมือสวัสดี ฝึกความพร้อมก่อนทำกิจกรรม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

หนังสือนิทาน

สำหรับเด็ก:

เพลง นิทาน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เตรียมเพลงและนิทานให้พร้อมแก่การสอน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

นำสื่อมากระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการทำกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย