EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: แปลงร่างกันเถอะ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: เจนจิรา | เมื่อ: 18-03-2022 11:15

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ให้เด็กๆได้เห็นถึงคุณค่าของสิงรอบตัว ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การนำสิ่งของรอบตัวมาใช้ให้กิดประโยชน์ มีการนำมาดัดแปลงให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำ

ผ่านกิจกรรม:

ผ่านกิจกรรม ประดิษฐ์สร้างสรรค์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

อารมณ์-จิตใจ

เด็กจะมีอารมณ์อ่อนโยน มีความสุขมากขึ้น หากครูให้เด็กได้คิดอิสระ ไม่ตีกรอบความคิดเด็ก

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

มีพฤติกรรมที่ยอมรับ และกล่าวคำชื่นชมต่อผลงานของผู้อื่น


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การตัดประดิษฐ์ การออกแบบ ความคิดแปลกใหม่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาแปรรูป มาดัดแปลงให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูเรียกสติ ให้กลับมารู้ตัวรู้ตน โดยการใช้เพลงเก็บเด็ก และใช้เบรนยิมในการบริหารสมอง 1. ให้เด็กกลับมารู้ตัวรู้ตน
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่นต้นไม้ ใบไม้ หากเกิดโรยราไปแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 2. ให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
3 ครูให้เด็กไปเก็บสื่อธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพต่างๆที่ตนเองอยากให้เป็น 1. ให้เด็กๆได้คิดและเริ่มลงมือทำด้วยตัวเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
4 หลังจากเสร็จ กิจกรรม ครูและเด็กมาพูดถึงผลงาน ให้ตัวเองออกมาเล่าถึงผลงานของตัวเอง กล่าวชื่นชมผลงานตัวเองและผู้อื่น 2. ได้ยอมรับและกล่าวคำชื่นชมต่อผู้อื่น
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย
5
สร้างเสริม EF ด้าน:

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1. ใบงาน 2. กาว 3. กรรไกร

สำหรับเด็ก:

1. สื่อธรรมชาติ (กิ่งไม้ ใบไม้)

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

การใช้กรรไกรสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กให้แข็งแรงได้

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดอยากลงมือทำ สนใจ ค้นหาสิ่งที่ต้องการนำมาประดิษฐ์

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

กล่าวคำชื่นชมทุกผลงาน และโชว์ผลงานของเด็กๆไว้หน้าชั้นเรียนเพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ทำ