EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: หนูรักประเทศไทย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: 3ขวบ     เวลา: 10 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวสุรางคณา พรมมา | เมื่อ: 26-09-2023 11:02

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การเคารพซึ่งกันและกัน ให้ความรุู้สึกดีต่อกัน มีน้ำใจต่อกัน

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การอยุู่ร่วมกัน การเล่นด้วยกัน อย่างมีความสุข การมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การแสดงออก อย่างสุภาพ

ผ่านกิจกรรม:

จิตศึกษา Body scan ท่าไหว้พระอาทิตย์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ได้ขยับร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่

อารมณ์-จิตใจ

การควบคุมอารมณ์ตนเอง

สังคม

เล่นและร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ แบ่งปัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกันและกัน

สติปัญญา

กาคิดวิเคราะห์ ยืดหยุ่นความคิด

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

การรู้จักเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น การช่วยเหลือ แบ่งปันกัน


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กบอกเล่าเรื่องราวจากสิ่งที่ครูถามได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กมีความรู้ความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การรู้จักเคารพผู้อื่น

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 -ครูทำกิจกรรมจิตศึกษา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยเด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้ร่างกายทำ Body scan ท่าไหว้พระอาทิตย์ ที่ต้องใช้ประกอบการทำกิจกรรม -ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆ ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมทุกคนหลับตาสมาธิ อยู่กับตัวเองและฟังเสียงธรรมชาติ 3-4 นาที นำเด็กเข้าสู่ความสนใจเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเอง และทบทวนความรู้ และประสบการณ์ของเดิมของเด็ก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ครูให้เด็กวาดมือทั้งสองข้างขึ้น สูดลมหายใจเข้าลึกๆ วาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะของเราค้างไว้กลั้นลมหายใจไว้นิดหนึ่ง ค่อยๆ วาดมือลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจออก ขาตรงแขนตรงปลายนิ้วแตะถึงพื้นได้จะเยี่ยมมาก ค้างไว้นับ 1 2 3 4 5 สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับวาดมือขึ้นแขนตรงแอ่นตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งเกรงค้างไว้ (ทำซ้ำกัน 3 ครั้ง) มีสติ จดจ่อ รู้ตัว และเห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 1.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลงสวัสดี 2.ครูนำบัตรภาพการไหว้มาร่วมสนทนา โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดเด็ก เช่น - เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อพบผู้ใหญ่ - ในขณะที่ไหว้ควรกล่าวคำว่าอะไรได้บ้าง ฯลฯ 3.ครูขออาสาสมัครออกมาสาธิตการปฏิบัติตนเมื่อพบผู้ใหญ่ (การไหว้พร้อมกล่าวคำว่า สวัสดี) 4. ให้เด็กจับคู่ 2 คน แสดงท่าทางการไหว้พร้อมกล่าวคำว่า สวัสดี 5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงคำทักทายและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อกล่าวคำทักทายตามวัฒนธรรมไทย เกิดการคิดเชื่อมโยง ยืดหยุ่นความคิดตนเอง และจำเพื่อนำไปใช้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

-เพลง spa -บัตรภาพการไหว้

สำหรับเด็ก:

-

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

พื้นที่สงบ และปลอดภัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

การเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออก, เด็กทุกคนได้รับโอกาสให้แสดงออก, เด็กได้รับคำชื่นชมถึงความพยายาม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การยอมรับความคิดเห็น การถูกชื่นชม