EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: สัตว์โลกน่ารัก

ระดับชั้น/ช่วงวัย: 3-4 ปี     เวลา: 10 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: kharakun2520@gmail.com | เมื่อ: 04-10-2023 14:11

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

รู้จักการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ในกิจวัตรประจำวัน

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ในกิจวัตรประจำวัน

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

รู้จักระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากสิ่งต่างๆ รอบตัว

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การเล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยได้ในชีวิตประจำวัน

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กการรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมจิตศึกษา โยคะ ท่าเต่า

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ได้เล่นและทำกิจกรรมการเล่นอย่างปลอดภัยทั้งในห้องเรียน และกลางแจ้ง

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุข สนุกสนานกับนิทาน และได้แสดงความคิดเห็นของตนเองตามจินตนาการ

สังคม

ได้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ เรื่องราวของตนเอง

สติปัญญา

กล้าแสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหาจาการเล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยได้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

บอกการรักษาความปลอดภัยในการทํากิจวัตรประจําวัน และการระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตรายได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การเล่นที่ไม่ปลอดภัย อุบัติเหตจาการเล่นกับสัตว์เลี้ยง และสถานที่ที่เด็กๆเคยพบเห็นและมีประสบการณ์

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การป้องกันอันตรายและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการเล่นและทำกิจวัตรประจำวัน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 1.ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆ ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมทุกคนหลับตาสมาธิ อยู่กับตัวเองและฟังเสียง 3-4 นาที นำเด็กเข้าสู่ความสนใจเกี่ยวกับบทเรียน และทบทวนความรู้ และประสบการณ์ของเดิมของเด็ก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
2 กิจกรรมจิตศึกษา โยคะ ท่าเต่า 1.ครูทำกิจกรรมจิตศึกษา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยเด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการมีสติ จดจ่อ รู้ตัว และเห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งของ 2.ให้เด็กนั่งคุกเข่า ปลายเท้าราบกับพื้น แล้วนั่งทับบนส้นเท้าพร้อมยืดลำตัวให้ตรง ใบหน้ามองตรงไปข้างหน้า 3.จากนั้นหายใจเข้าลึก ๆ พร้อมเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะให้ได้มากที่สุด แล้วหายใจออกพร้อมก้มตัวลง ให้หน้าผาติดพื้น ก้นยังอยู่บนส้นเท้า (หากก้มไม่ได้ให้ยกก้นเล็กน้อย) ค้างท่าไว้ ควบคุมการหายใจเข้าและหายใจออกช้าๆ ประมาณ 5 ครั้ง แล้วค่อยเงยหน้าขึ้น 4.ครูกล่าวขอบคุณเด็กๆ และให้เด็กๆ กล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน 5.ครูกับเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ มีสติ จดจ่อ รู้ตัว และเห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 1. เด็กทายปริศนาคำทายต่างๆ ดังนี้ - อะไรเอ่ย ชื่อน่ากลัวตัวน่ารัก (ผีเสื้อ) - อะไรเอ่ย สัตว์อะไร ใครรู้ว่า ทำของหวานเก่งนักเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป (ผึ้ง) - อะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตาย มีปีกบินได้ มีดอกไม้เป็นที่กิน (ผีเสื้อ) - อะไรเอ่ย ตัวเล็กนิดเดียว เข้าแถวเดินเป็นระเบียบ กัดเจ็บน่าดู (มด) 2. ครูอธิบายวิธีการป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษเช่น อย่าเล่นใกล้หรือขว้างปา รังผึ้ง รังต่อ รังแตน เพราะอาจเป็น อันตรายโดนต่อยได้ อย่าแหย่รังมดเพราะอาจกัดเราได้ ฯลฯ 3. ให้เด็กช่วยบอกวิธีการป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษ 4. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษ เกิดการคิดเชื่อมโยง ยืดหยุ่นความคิดตนเอง และจำเพื่อนำไปใช้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.กลอง 2.เพลงspa 3.ภาพแมลงที่มีพิษ (ผึ้ง มด ต่อ แตน ฯลฯ)

สำหรับเด็ก:

-

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดสภาพแวดล้อมในห้องให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ใช้เพลงบรรเลงเพื่อให้เด็กมีสมาธิ และจดจ่อ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ดูแลตอบสนองความต้องการของเด็ก การทานอาหารให้อิ่ม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ