EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การสื่อสารไร้พรมแดน

ระดับชั้น/ช่วงวัย: 3-4 ปี     เวลา: 10 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: จุฑามาศ ประสิทธิ์ | เมื่อ: 05-10-2023 15:23

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

เด็กสามารถประดิษฐ์โทรศัพท์ได้ตามจินตนาการ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กสามารถประดิษฐ์โทรศัพท์ได้ตามจินตนาการของตนเอง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่างๆ

ผ่านกิจกรรม:

สร้างสรรค์ ประดิษฐ์โทรศัพท์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์กับตา

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุขและจิตใจจดจ่อต่อกิจกรรมที่ทำ

สังคม

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีการชี้แนะ

สติปัญญา

การคาดคะเนหรือการคาดเดาในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เพื่อให้เด็กได้เรียนและลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

บอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่เคยพบเห็นได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 กิจกรรมจิตศึกษา Brain Gym ตบมือ ตบตัก ตบไหล่ 1.ครูทำกิจกรรมจิตศึกษาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยเด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย ที่ต้องใช้ประกอบการทำกิจกรรม 2.ครูร้องเพลง ตบมือ ตบตัก ตบไหล่ และทำท่าทางให้เด็กดู 1 รอบ 3.เด็กร้องเพลงและทำท่าทางตามครูทีละท่อน ดังนี้     “มือ มือ มือ (ตบมือ3ครั้ง) ตบตัก (เอามือตบตัก) ตบมือ ตบมือ(ตบมือ2ครั้ง) ตบไหล่(เอามือตบไหล่)(ซ้ำ)แล้วสลับๆ กันไป(2รอบ) (ตบไหล่สลับกัน) ตบตัก ตบไหล ตบมือ ตบมือ 4.เด็กและครูทำพร้อมๆ กัน เมื่อเด็กเริ่มคล่อง ครูเร่งจังหวะให้เร็ว ใช้เวลา 5 นาที 5.ครูกับเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ มีสติ จดจ่อ รู้ตัว และเห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า นำเด็กเข้าสู่ความสนใจเกี่ยวกับบทเรียน และทบทวนความรู้ และประสบการณ์ของเดิมของเด็ก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
2 1. เด็กและครูสนทนาถึงประโยชน์ของการสื่อสาร คือ ความเข้าใจกันในสังคม การทำความเข้าใจกันได้ต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  2.ครูแนะนำอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โทรศัพท์ แก้วพลาสติก, เชือก, ไม้จิ้มฟัน และสาธิตวิธีการประดิษฐ์โทรศัพท์ให้เด็กดู 3.ครูแจกอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โทรศัพท์ให้กับเด็กและให้เด็กลงปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลง 4.เมื่อทำงานเสร็จแล้วเด็กนำผลงานมาส่งครู 5.ครูและเด็กช่วยกันสรุปการประดิษฐ์โทรศัพท์ พร้อมเสนอผลงานตนเองและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ เพื่อให้เด็กรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะต่างๆและวิธีป้องกันภัยจากสถานการณ์จริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.เพลง ตบมือ ตบตัก ตบไหล่ 2.แก้วพลาสติก, เชือก, ไม้จิ้มฟัน

สำหรับเด็ก:

-

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะแก่การเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

จัดให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกในการได้ลงมือปฏิบัติ