EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ศิลปะจากหลอดกาแฟ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ปิยนุช ลิ้มถวิล | เมื่อ: 10-04-2024 05:48 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 05-05-2024 16:30

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการใช้กรรไกร การติดปะหลอดกาแฟด้วยกาวชนิดต่างๆ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ใช้กรรไกรได้อย่างถูกวิธี

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ให้เด็กเรียนรู้ การวางแผนการทำงาน ลำดับการทำงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา และเรียนรู้วัสดุที่แตกต่างที่ใช้ในการทำงาน

ผ่านกิจกรรม:

ศิลปะจากหลอดกาแฟ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การตัดหลอดกาแฟ เน้นพัฒนาการด้านร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นหลัก

อารมณ์-จิตใจ

กิจกรรมศิลปะจากหลอดกาแฟ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจในช่วงที่เด็กเลือกสีและขนาดเพื่อสร้างสรรค์ภาพจากหลอดกาแฟ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถได้เรียนรู้การใช้งานวัสดุที่หลากหลายในการยึดติดหลอด หรือวัสดุประเภทพลาสติก เด็กมีความคิดยืดหยุ่น เพิ่มลด ต่อเติมโดยการตัดแต่งหลอดกาแฟให้เข้ากันกับภาพ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กเรียนรู้การตัด ปะ ด้วยกาวลาเท็กซ์กับกระดาษ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กได้เป็นคนกำหนดขนาดและวัสดุยึดติดด้วยตนเอง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูเล่านิทานระเกะระกะให้เด็กๆฟัง จากนั้นเชิญชวนให้เด็กๆ สำรวจสภาพภายในห้องเรียน พูดคุยกับเด็กๆเรื่องประโยชน์ของความเป็นระเบียบ ให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของความเป็นระเบียบ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน
2 ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ออกมาให้เด็กๆดู ประกอบด้วยกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ หลอดพลาสติกสีและขนาดต่างๆกัน กาวชนิดต่างๆ เทปกาว เทปใส กาว 2 หน้าบาง กาว 2 หน้าหนา กรรไกร สีเมจิก เชิญชวนให้เด็กๆประดิษฐ์ที่เก็บของจากวัสดุที่คุณครูเตรียมไว้ โดยมีครูคอยชี้แนะและดูแล เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย ที่ใช้หลอดกาแฟขนาดต่างๆ และกาวชนิดต่างๆ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ระหว่างทำกิจกรรม ครูคอยสังเกตและสอบถามเด็กเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีคิดของเด็กในการประดิษฐ์ชิ้นงาน เมื่อครบเวลาให้เด็กช่วยกันเก็บของใช้ต่างๆ และทำความสะอาดพื้นที่ใช้งาน เด็กได้คิดเรียบเรียงขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงานของตน และลงมือทำงาน
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรม พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และร่วมกันชื่นชมผลงานเพื่อนนักเรียน เพื่อให้เด็กได้นำเสนอแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนของแต่ละคน
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

นิทานระเกะระกะ สนพ.ห้องเรียน

สำหรับเด็ก:

หลอดพลาสติกชนิดต่างๆ กาวชนิดต่างๆ กระดาษแข็ง ไม้ไอศกรีมใช้ทากาว กรรไกร เชือก เทปกาว เทปผ้า เทปใส กาว 2 หน้า สีเมจิก

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำชิ้นงานให้พร้อม และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

บอกวิธีการใช้อุปกรณ์และการระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรม เช่น เมื่อเสร็จกิจกรรมนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดและเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

เปิดเพลงคลอเพื่อสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นต่อการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมการสร้างข้อตกลง