EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การรู้จักทำความเคารพ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล1     เวลา: 25 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: จิรภา สระอุทัย | เมื่อ: 18-03-2022 11:17 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 11:34

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เด็กรู้จักสัมมาคาราวะ

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

การเข้าโรงเรียน การเข้าห้องเรียน

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

อารมณ์-จิตใจ

การนอนบน้อม

สังคม

เป็นที่รักของทุกคน

สติปัญญา

แก้ไขปัญหาตามวัย

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

รู้จักการเคารพผู้ใหญ่โดนอัติโนมัติ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การไหว้โดยมีคุณครูบอกหรือผู้ปกครองบอกให้ทำ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ให้เด็กๆได้เลือกเองในกิจกรรมเข้าห้องเรียน เช่น การกอด การไหว้ การเต้น การไฮไฟฟ์ ทำให้เด็กมีแรงบันดาลใจ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ดำเนินการให้มีการแสดงความเารพหลายไปรูปแบ ให้เด็กได้เลือกตามความชอบ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ตัวอย่างจากคุณครู

สำหรับเด็ก:

ตัวคุณครู และ โปสเตอร์

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความพร้อมร่างกายไม่ถือของ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นการแสดงออก

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ท่าทางของคุณครูที่เป็นมิตรและอบอุ่น