EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: จุฑาทิพ บรรพพงศ์ | เมื่อ: 18-03-2022 11:17

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

แยกสีได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เรียนรู้สีต่างๆในธรรมชาติ

ผ่านกิจกรรม:

การทดลองปฎิบัติ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในการใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของต่างๆ

อารมณ์-จิตใจ

เกิดความสนุกในการลงมือปฎิบัติ

สังคม

มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู

สติปัญญา

คิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เกิดความสนุกที่ได้ลงมือปฎิบัติ และมีปฎิสัมพันะื?๊๋โ๊ฏํฐ๕ณุฉ,ธฌฑ์๋ฮฯ๐


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากลงมือปฎิบัติ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงและทัศนะคติที่ดีของเด็ก

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ให้เด็กๆช่วยกันคิดว่าเราจะใช้วัสดุธรรมชาติอะไรมาทำให้เกิดสีได้บ้าง เพื่อให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และคอยสนับสนุนเสนอแนะเด็กๆขณะร่วมกิจกรรม เด็กเกิดความสนุกสนาน
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 เด็กๆบอกความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ เด็กๆคิดอย่างสร้างสรรค์ได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ถ้วยพลาส๖ิกใส กรรไกร

สำหรับเด็ก:

แว่นขยาย

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดห้องให้เอื้ออำนวยความสะดวกกับกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

จัดการทดลองไว้ให้เด็กๆได้ทดลองปฎิบัติ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ครูกระตุ้นและให้กำลังใจเด็กๆขณะร่วมกิจกรรม