EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: สนุกกับผ้า

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: วิบูลย์ศิริ มาลา | เมื่อ: 18-03-2022 11:21 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 11:28

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ความจำเพื่อใช้งาน

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การวางแผนจัดระบบ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การสำรวจอุปกรณ์ สัมผัสอุปกรณ์

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

- ปฏิบัติกิจกรรมโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม - ระดมความคิดกับเพื่อนในการทำกิจกรรม - หยุดทำสิ่งต่างๆและจดจ่อกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ผ่านกิจกรรม:

1. เด็กสำรวจอุปกรณ์ และร่วมกันสนทนา 2. แบ่งกลุ่มๆ โดยเด็กๆระดมความคิดกิจกรรมจากอุปกรณ์ที่ให้ไป (ผ้าขนหนู/เชือกฟาง/ลูกบอล) 3. นำเสนอกิจกรรมหน้าชั้น

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา อื่นๆ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การใช้กล้ามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรม

อารมณ์-จิตใจ

การแสดงออกทางอารมณืที่เหมาะสม

สังคม

1. การพัฒนาทักษะทางด้านกิจกรรมกลุ่ม 2. การแสดงออกด้านผู้นำ/ผู้ตาม

สติปัญญา

- ทักษะการจินตนาการ - ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถนำเสนอผลงานเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

1. การสำรวจอุปกรณ์โดยการใช้คำถาม 2. การบอกเล่าประสบการณ์เดิมของเด็ก

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

1.ขณะทำงานกลุ่มมีปัญกาอย่างไร และวิธีการจัดการกับปัญหา 2.กรณีมีปัญหา ในครั้งหน้ามีวิธีแก้ไขอย่างไร

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 1. เด็กท่องคำคล้องจอง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 2. ครูแจกอุปกรณ์ ผ้าขนหนู ให้้เด็กๆสำรวจ แล้วร่วมกันสนทนา 3.แบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คน โดยแจกอุปกรณ์ และให้ร่วมกันคิดกิจกรรมการเล่นไม่ซ้ำกัน แล้วนำเสนอ 1.เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
2 2. ครูแจกอุปกรณ์ ผ้าขนหนู ให้เด็กๆสำรวจ แล้วร่วมกันสนทนา 2.ระดมความคิดร่วมกับเพื่อนได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 3.แบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คน โดยแจกอุปกรณ์ และให้ร่วมกันคิดกิจกรรมการเล่นไม่ซ้ำกัน แล้วนำเสนอ 3.การกล้าแสดงออก 4.ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้นำ/ผู้ตาม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.ผ้าขนหนู 2.เชือกฟาง 3.ลูกบอล

สำหรับเด็ก:

1.ผ้าขนหนู 2.เชือกฟาง 3.ลูกบอล

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีความปลอดภัย/เอื้ต่อการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจ/การสำรวจอุปกรณ์/เอื้อต่อการสะท้อนความคิด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ความอบอุ่นปลอดภัยด้านจิตใจ / บรรยากาศสงบ-ผ่อนคลาย / ความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม