EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: โดมิโน่สี

ระดับชั้น/ช่วงวัย: ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 (4-5)     เวลา: 30 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวสุพัชรี มากกุญชร | เมื่อ: 18-03-2022 11:21

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การวางบล็อกไม้สี

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การสังเกตรูปร่าง ลักษณะ สีของโดมิโน่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การเรียนรู้สี รูปร่าง ขนาด ลักษณะ ของโดมิโน่ในการต่อเป็นรูปร่าง

ผ่านกิจกรรม:

การต่อ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก

อารมณ์-จิตใจ

การควบคุมอารมณ์ในการต่อโดมิโน่

สังคม

การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา

ได้คิด การวางแผนการวางตัวโดมิโน่ในสัมพันธ์กัน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

มีเจตคตอที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

มีความรู้เกี่ยวกับสี และได้พัฒนาความคิด จินตนาการต่อยอดไปอีก

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การวางรูปร่าง สี ขนาดให้เหมือนกัน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูนั่งเป็วงกลม เช็คอินเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างสมาธิในการทำกิจกรรม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ
2 การแนะนำอุปกรณ์ วิธีการเล่น เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ อุปกรณ์ในการใช้งาน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง
3 การเล่นเกมโดมิโน่ ให้เด็กๆ ได้สังเกต ลักษณะ รูปร่าง สี ขนาดของโดมิโน่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4
สร้างเสริม EF ด้าน:

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

แฟลชการ์ด

สำหรับเด็ก:

โดมิโน่

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

การคิด การสะท้อนความคิดของตนเอง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ผ่อนคลาย สงบนิ่ง มีสมาธิ