EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กรรไกรตัดกระดาษ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อ.2     เวลา: 15 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวมธุรส สุรารักษ์ | เมื่อ: 18-03-2022 11:23

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

รู้ถึงวิธีการใช้กรรไกรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เรียนรู้การใช้กรรไกรได้อย่างปลอดภัย

ผ่านกิจกรรม:

ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนาด้านร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นหลัก

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กๆสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงานได้และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการใช้กรรไกรตัดกระดาษหรือสิ่งของอื่นๆ หรือให้เด็กตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยเพื่อหาคำตอบ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 นั่งล้อมรอบเป็นวงกลม เพื่อสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
2 ให้เด็กๆสังเกตอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้าง เด็กสามารถบอกอุปกรณ์ได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน
3 แนะนำวิธีการใช้กรรไกร เพื่อให้เด็กสามารถใช้งานได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
4 ลงมือปฏิบัติ เด็กๆได้ลงมือทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

กรรไกร กระดาษ

สำหรับเด็ก:

กรรไกร กระดาษ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เตรียมสื่อให้พร้อมใช้งาน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ให้เด็กได้ลองผิดลองถูกได้ลงมือปฏิบัติ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

เบรนยิมด้วยเพลงและท่าทางประกอบ