EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: หนูน้อยคู่คุณธรรม

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่ 3     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวอัจฉรา ถนอมศักดิ์ | เมื่อ: 18-03-2022 11:25

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

รู้จักวิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้องได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทำความเคารพผู้ใหญ่ได้ ีร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

รู้จักวิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้องได้ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ทำความเคารพผู้ใหญ่ได้ ีร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้

ผ่านกิจกรรม:

1.ครูนำภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู แล้วสนทนาซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย การกราบ การไหว้ 2.ให้เด็กปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ในอิรอยาบถที่แตกต่างกันแล้วร่วมสนทนาว่าปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 3.ร้องเพลง สวัสดี แล้วสรุปเดี่ยวกับมารยาทไทยการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การทรงตัวในการไหว้ การกราบ

อารมณ์-จิตใจ

การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการไหว้ การกราบอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสหรือไม่

สังคม

ได้ปฏิบัติการกราบ การไหว้ร่วมกับเพื่อนๆและครู

สติปัญญา

จำท่าการกราบการไหว้ ที่ถูกวิธีได้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กกราบและไหว้ผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การกราบและการไหว้ที่ถูกวิธี ทักษะทางอารมณื ทักษะการแก้ปัญหา

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ปฏิบัติกิจกรรมการกราบการไหว้ได้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ขั้นนำ นำภาพเกี่ยวกับมารยาทไทยให้เด็กดูและสนทนาซักถามร่วมกับเด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์
2 ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ในอิริยาบถต่างๆ กราบ ไหว้ ผู้ใหญ่ในอิริยาบถต่างๆ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลง สวัสดี และสรุปร่วมกันกับเด็กๆ สรุปการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ในอิริยาบถต่างๆได้ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย เพลง สวัสดี

สำหรับเด็ก:

ตัวเด็ก

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

สถานที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจเด็กในการปฏิบัติกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ตัวครูต้องไม่ดุเมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้