EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่ 1     เวลา: 15-20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ทิพย์วารี | เมื่อ: 18-03-2022 11:25

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ได้รู้จักมารยาทไทยในการทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ได้ความรู้ในเรื่องของมารยาทไทยในการทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ได้ทักษะในการปฏิบัติเรื่องการทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เพื่อได้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เด็กมีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

มารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรม

อารมณ์-จิตใจ

เด็กมีอารมณ์เบิกบานสนุกสนานขณะทำกิจกรรม

สังคม

เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครู

สติปัญญา

เด็กได้รู้จักวิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กมีมารยาท รู้จักการเคารพผู้ใหญ่


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

- เมื่อเด็ก ๆ รับของจากผู้ใหญ่เด็ก ๆ ทำอย่างไรคะ - เมื่อเด็ก ๆ เจอผู้ใหญ่ เด็ก ๆ ทำอย่างไรคะ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

- ร้องเพลงสวัสดี - สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการทำความเคารพผู้ใหญ่โดยการใช้บัตรภาพ - จัดกิจกรรมบทบาทสมมต เรื่องการทำความเคารพผู้ใหญ่ ให้เด็กได้ร่วมกันปฏิบัติ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ร้องเพลงสวัสดี เป็นขั้นนำให้เด็กก่อนเรียนรู้เรื่องมารยาท
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 - สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการทำความเคารพผู้ใหญ่โดยการใช้บัตรภาพ เด็กได้เรียนรู้ว่าการทำความเคารพผู้ใหญ่มีอะไรบ้าง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 - จัดกิจกรรมบทบาทสมมต เรื่องการทำความเคารพผู้ใหญ่ ให้เด็กได้ร่วมกันปฏิบัติ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำความเคารพผู้ใหญ่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

- เพลง - บัตรภาพ

สำหรับเด็ก:

- เพลง - บัตรภาพ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในการร้องเพลงประกอบท่าทาง และทำกิจกรรมบทบาทสมมต

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของเด็ก

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม