EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์ ( ในวงกลม) การทำความเคารพ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล /2     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: อัมพิกา ไกรอ่ำ | เมื่อ: 18-03-2022 11:28

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

สุภาพอ่อนน้อม การให้ความเคารพผู้อื่น รักตนเอง

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

มารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การไหว้ เรียนรู้ขั้นตอนมารยาททางสังคม การไหว้

ผ่านกิจกรรม:

บทบาทสมมติ /เพลง สวัสดี ตัวอย่าง สาธิตการไหว้ อาจเป็นภาพ หรือคลิป

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การแสดงบทบาท สมมติ หรือร้องเพลงใช้ฐานกายในการแสดงออก

อารมณ์-จิตใจ

ความรู้สึกขณะไหว้ ขระทำกิจกรรม เมื่อทำเสร็จรรู้สึกอย่างไร

สังคม

การอยู่ร่วมกัน ในสังคม การมีมารยาทเป็นเรื่องสำคัญ

สติปัญญา

ความสำคัญของการวางตัวในสังคม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

แสดงการไหว้ได้ การกราบ ได้เหมาะสม นำไปใช้กับคุณครู กับคุณพ่อ คุณแม่ กับคนในครอบครัว คนในสังคม เมื่อไหว้แต่ละคน แต่ละสถานการณ์แล้วรู้สึกอย่างไร


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นักเรียนเคยไหว้ ใครบ้างในครอบครัว เหตุการณ์แบบไหนที่เราต้องไหว้ เรารู้สึกอย่างไรที่ต้องทำแบบนั้น

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ตัดสินใจเอง ที่จะไหว้ใคร แบบไหน เมื่อไหร่

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ชวนร้องเพลงสวัสดี ความสนุก สร้างพลัง ความคุ้นเคย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูชวนนักเรียนคุย สวัสดีแล้วเราต้องทำอย่างไร เด็ก ๆ ยกมือไหว้ ครูชวนคุยต่อการไหว้ ขั้นตอนการไหว้ นรดูคลิป /ครูสาธิต นรลองทำ พร้อมกัน จับกลุ่ม ทำบทบาทสมติ ทำทีละคน ลงมือทำ ฝึกทักษะ ปฏิบัติการ การทำงานเป็นกลุ่ม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 นักเรียนรู้สึกอย่างไร ขณะทำกิจกรรม บทบาทสมมติ ขณะ ร้องเพลง สวัสดี ทบทวน สะท้อน การปฏิบัติ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย
4 นักเรียนรู้สึกอย่างไร กับทักษะการไหว้ของตนเองวันนี้ รู้สึกอย่างไรกับการเรียนวันนี้ นักเรียนได้ทบทวนความรู้สึกของตนเอง จากกิจกรรมที่ทำ การนำไปใช้ต่อ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เพลงสวัสดี คลิปสาธิตการไหว้

สำหรับเด็ก:

เพลงสวัสดี คลิปสาธิตการไหว้ ครูไหว้สาธิตให้นักเรียนดู

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เพลงประกอบท่าทาง การทรงตัว ใช้มือ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

การตั้งคำถาม เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ร้องเพลง ประกอบท่าทาง พื้นที่ปลอดภัย ไม่ตัดสินถูกผิด ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม