EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์เรื่อง หนัก-เบา

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 20 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางรัศมี อ่วมน้อย | เมื่อ: 18-03-2022 11:29

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

สิ่งต่างมีรูปร่าง ขนาด และน้ำหนักที่แตกต่างกันไป

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีน้ำหนัก ที่แตกต่างกัน

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของ

อารมณ์-จิตใจ

ความสุขในการทำกิบกรรม

สังคม

การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

สติปัญญา

ภาษา (เล่าเรื่องฒอธิบาย) /การคิด (การคาดคะแน)

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

๑.ให้เด็กหยิบสิ่งของที่ชอบในห้องเรียนมาคนล่ะ ๑ ชิ้น (ร่างกาย) (อารมณ์) ๒ ให้เด็กจับคู่กับเพื่อนแล้วให้คาดคะแนว่าของใครมีน้ำหนักมาก -น้อย (สติปัญญา) (สังคม) ๓. ทำการพิสูจน์สมมติฐาน (การคาดคะแน) ด้วยการนำของไปชั่งในตาชั่ง ๒ คาน ๔. พบว่า...ของแต่ละคน มีน้ำหนักแตกต่างกัน


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การได้เคยหยิบจับสิ่งของนั้นๆมาก่อน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ทราบว่าสิ่งต่างๆ มีน้ำหนัก รูแร่าง ขนาด แตกต่างกัน การที่จะทราบว่าสิ่งใดมีน้ำหนักเท่าไหร่ วิธีการหนึ่งคือ การนำไปชั่งกับเครื่องชั่งน้ำหนัก

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ให้เด็กไปหยิงสิ่งของทีชอบใกล้ตัวในห้องเรียน มาคนล่ะ ๑ ชิ้น ร่างกาย : พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก อารมณ์ : สิ่งของที่ชอบ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ใหเด็กจับคู่กัน แล้วนำสิ่งของมาพิจารณาคาดคะแนว่า ของใครหนักกว่า ของใครเบากว่า สังคม : การจับคู่ สติปัญญา : การคาดคะแน
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
3 ให้เด็กนำสิ่งของไปช่างในตาช่างสองแขน เพื่อดูว่า สิ่งของของใครหนักกว่า น้อยกว่า สติปัญญา : การพิจารณาเครื่องชั่งน้ำหนักว่าข้างใดหนักว่า ข้างใดเบากว่า สติปัญญ : การพูด/บอก/เล่า ว่าสิ่งของใดหนักว่า เบากว่า
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
4 ครูสรุป
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

สำหรับเด็ก:

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

พะ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

พะ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

พะ