EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การทำความเคารพผู้ใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่1     เวลา: 50 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: วัชรี ขำขาว | เมื่อ: 18-03-2022 11:31

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ฝึกการทำความเคารพผู้ใหญ่ได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การฝึกทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

การฝึกปฏิบัติ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การฝึกทำความเคารพ

อารมณ์-จิตใจ

ร้องเพลง

สังคม

ร่วมสนทนากับครูและเพื่อน

สติปัญญา

การสนทนา การตอบคำถาม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ครูนำภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู แล้วสนทนาซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาท (การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่)

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ครูแนะนำให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ในอิริยาบทที่แตกต่างกันแล้วร่วมสนทนาว่าปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 มารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่ เพื่อฝึกมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย เพื่อฝึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย

สำหรับเด็ก:

เพลงสวัสดี

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความมีระเบียบ การบูรณาการประสาทความรู้สึก

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม บรรยากาศสงบผ่อนคราย