EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์(เรื่องการทำความเคารพผู้ใหญ่)

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อ.1     เวลา: 15 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวพัชรา บุยุวรรณ์ | เมื่อ: 18-03-2022 11:31 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 11:32

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ความเคารพผู้อื่นและมีความรู้สึกเห็นความสำคัญของการมีมารยาท

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

วิธีการไหว้ผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการปฏิบัติในการทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กไหว้เคารพผู้ใหญ่ได้เมื่อพบเจอกัน

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เด็กเรียนรู้วิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

ทำอย่างไรเมื่อพบเจอผู้ใหญ่

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางช่วงวัยและรู้จักการปฏิบัติตนเมื่อพบเจอผู้ใหญ่

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถทำความเคารพผู้ใหญ่ได้เมื่อพบเจอกับผู้ใหญ่


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กมีประสบการณ์เดิมในการพบเจอและคุ้นเคยกับผู้ใหญ่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีในการทำความเคารพผู้ใหญ่ รู้จักการมีมารยาทและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูกล่าวทักทายเด็กด้วยเพลง สวัสดี การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่กิจกรรม
สร้างเสริม EF ด้าน: จดจ่อใส่ใจ
2 ครูตั้งคำถามกับเด็กว่า เมื่อเราพบเจอผู้ใหญ่จะต้องทำอย่างไร เพื่อถามความรู้เดิมกับเด็ก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน
3 ครูนำภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่ให้เด็กดู แล้วสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย (การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่) เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจถึงมารยาทไทย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ
4 ครูสาธิตวิธีการไหว้และให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการไหว้ ในอิริยาบทที่แตกต่างกันแล้วถามเด็กว่าปฏิบัติถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ เด็กได้ฝึกทักษะการไหว้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ
5 เด็กและครูทำท่าประกอบ เพลงสวัสดี แล้วสรุปเกี่ยวกับมารยาทไทยโดยใช้คำถาม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้าง 2. ในการทำกิจกรรมเด็กๆชอบช่วงไหนมากที่สุด เพราะอะไร 3. เด็กๆคิดว่าการไหว้ที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจและประเมินตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ภาพการไหว้ผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆ

สำหรับเด็ก:

ตัวเด็ก

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมและปลอดภัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ใช้คำถามให้เด็กสงสัยและหาคำตอบไปพร้อมกัน และมีการทดลองในการไหว้ในอิริยาบทต่างๆ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การใช้น้ำเสียง ท่าทาง และสื่อที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจเด็ก