EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่ 1     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวนูรีซัน สะมะแอ | เมื่อ: 18-03-2022 11:31

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ฝึกการทำความเคารพผู้ใหญ่ได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ลองผิดลองถูก

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงท่าทางประกอบเพลง "สวัสดี"

อารมณ์-จิตใจ

การร้องเพลงและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข

สังคม

การร่วมสนทนาและตอบคำถามแสดงความคิดเห็น การทำงานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา

รู้จักการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่ในชีวิตประจำวันได้เอง จนติดเป็นนิสัย


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

1.ครูนําภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทําความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู แล้วสนทนา ซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย (การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่) 2.ครูแนะนําให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกังการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ในอิริยาบทที่แตกต่างกันแล้วร่วมสนทนาว่าปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 3.เด็กร่วมร้องเพลงและทําท่าประกอบเพลง “สวัสดี” แล้วร่วมสรุปเกี่ยวกับมารยาท ไทย การกราบ การไหว้ผู้ใหญ่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กนักเรียนสามารถอธิบายและสาธิตการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่ให้กับเพื่อน ผู้ปกครองได้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูนําภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทําความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู แล้วสนทนา ซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย (การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่) เด็กได้ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่ครูนำมาให้ดู
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ควบคุมอารมณ์
2 ครูแนะนําให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกังการกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ในอิริยาบทที่แตกต่าง กันแล้วร่วมสนทนาว่าปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง และปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ
3 เด็กร่วมร้องเพลงและทําทางประกอบเพลง “สวัสดี” แล้วร่วมสรุปเกี่ยวกับมารยาท ไทย การกราบ การไหว้ผู้ใหญ่ เด็กได้ร่วมร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลงได้ตามจินตนาการ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.ภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย 2.ตัวเด็ก 3.เพลง "สวัสดี"

สำหรับเด็ก:

1.ภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย 2.ตัวครู 3.เพลง "สวัสดี"

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความปลอดภัย สะอาด และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

จัดบรรยากาศให้มีความสงบ ผ่อนคลาย มีความอบอุ่นในการเรียนรู้