EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: สร้างสีสวยด้วยต้นไม้

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล2     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางนันทาพร พันธมาศ | เมื่อ: 18-03-2022 11:34

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

สีจากธรรมชาติ

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ยั้งคิดไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจ ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมตนเอง ริเริ่มลงมือทำ วางแผนเป็นขั้นตอน มุ่งเป้าหมาย

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การนำวัสดุธรรมชาติรอบตัวมาทำสี

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การสร้างสีธรรมชาติด้วยตนเอง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

สีจากธรรมชาติ

ผ่านกิจกรรม:

สามารถบอกส่วนประกอบกองต้นไม้ที่สามารนำมาทำให้เกิดสีได้ สามารถบอกชื่อสีที่ได้จากธรรมชาติ สามารถตำ บด ขยี้ วัสดุจากธรรมชาติ ให้เกิดสีได้

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การตำ การบด การบีบ การขยี้

อารมณ์-จิตใจ

กล้าพูด กล้าแสดงออก ความพึงพอใจในผลงาน การทำงานจนสำเร็จ

สังคม

การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามข้อตกลง การแก้ปํญหาเมื่อมีผู้ชีแนะ

สติปัญญา

การสนทนาโต้ตอบได้ มีความคิดสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบ การคาดเดา

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

สามารถบอกส่วนต่างๆของต้นไม้ที่นำมาทำให้เกิดสีได้ สามารถบอกสีที่เกิดขึ้นได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นักเรียนเคยใช้ที่ หรือรับประทางอะไร ที่ใช้สีจากธรรมชาติบ้าง

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การนำใบไม้ เหง้าของต้นไม้ ดอกไม้มา ตำ บด ขยี้ให้เกิดสี

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ให้นักเรียนเตรียมใบเตย /ดอกอัญชัญ/ขมิ้น รู้จักชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูให้แบ่งกลุ่ม ตำ บด ขยี้ นักเรียนได้ปฏิบัติ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 นำสิ่งที่ได้ไปผสมน้ำ ให้นักเรียนสังเกตสีที่ได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

-

สำหรับเด็ก:

ขมิ้น อัญชัญ ใบเตย ครก น้ำ กระดาษ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

2222

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

22222

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

222222