EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ผ้าปูที่นอนแสนสนุก

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 15-20 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นิตยา คงแก้ว | เมื่อ: 18-03-2022 11:34

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ฝึกให้ทำงาน เล่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เห็นคุณค่าของสิ่งของต่างๆ สิ่งของต่างๆสามารถนำมาดัดแปลงและทำประโยชน์ได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ฝึกให้คิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมที่ทำ สามารถสรรค์สร้างตามจินตนา การพูดคุยกับเพื่อนๆและมีความสุขสนุกในการทำกิจกรรม

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างจินตนาการ การคิดที่แตกต่างออกไป และการฝึกการฟังคำสั่งในการเคลื่อนไหว

ผ่านกิจกรรม:

ผ้าปูที่นอนแสนสนุก (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเดิน วิ่ง ขณะทำกิจจกรรม พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของ เช่น ผ้าปูที่นอน

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุขสนุกขณะทำกิจกรรม หัวเราะ ยิ้มแย้ม

สังคม

สามารถเข้ากับเพื่อนๆได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

สติปัญญา

การคิด จินตนาการออกแบบให้ผ้าปูที่นอนเคลื่อนไหวอย่างไร การพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันกับเพื่อนๆ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การเคลื่อนไหวพร้อมเสียงเพลง/เสียงดนตรี การเข้าจังหวะ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การคิดสร้างสรรค์ คิดได้อย่างหลากหลาย

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เด็กๆจับกลุ่มกันโดยใช้เกมปลาทูเปลี่ยนเข่ง เพื่อให้เด็กๆได้แบ่งกลุ่มกัน ยอมรับตามเกมที่นำมาเล่นเพื่อแบ่งกลุ่มกัน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
2 เด็กๆได้อุปกรณ์ผ้าปูที่นอนไปกลุ่มละ 1 ผืน เพื่อใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว และเห็นคุณค่าของสิ่งของต่างๆรอบๆตัว
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
3 เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมเคลื่อนไหวไปกับผ้าปูที่นอนพร้อมประกอบเสียงเพลง/เสียงดนตรี เมื่อเสียงเพลง/เสียงดนตรีหยุดเด็กๆฟังคำสั่งจากคุณครู ว่าจะให้ทำอะไรกับผ้าปูที่นอน เพื่อให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวไปกับอุปกรณ์มีรอยยิ้ม สนุก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
4 เด็กๆ คิดสร้างสรรค์เองโดยร่วมกันคิดกับเพื่อนในกลุ่มว่าจะเคลื่อนไหวโดยใช้ผ้าปูที่นอนไปในลักษณะใด เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้พูดคุยคิดร่วมกันกับเพื่อนๆ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ผ้าปูที่นอน

สำหรับเด็ก:

ผ้าปูที่นอน เสียงเพลง/เสียงดนตรี

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีพื้นที่โล่งเหมาะสมให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวไปรอบๆได้

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ให้มีอิสระทางความคิดไม่มีผิด ให้คำชื่นชมพร้อมเตุผล

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

บรรยากาศสงบไม่มีเสียงรบกวนจากสิ่งภายนอก