EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ผลไม้แสนอร่อย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 1     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวชลาลัย ไม้น้อย | เมื่อ: 18-03-2022 11:36 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 11:37

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้จักชื่อและรสชาติของผลไม้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1.ชื่อผลไมที่เด็กๆรู้จัก 2.ผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เด็กเต้นและทำท่าทางประกอบเพลงผลไม้ได้

อารมณ์-จิตใจ

เด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ

สังคม

เด็กๆอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆได้

สติปัญญา

เด็กบอกชื่อ ชนิด ผลไม้ได้ เด็กบอกรสชาติของผลไม้ที่รู้จักได้อย่างถูกต้อง

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กรู้จักวางแผนและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมร่วมกันกัับเพื่อนๆ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กบอกรสชาติผลไม้แต่ละชนิดได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กบอกชนิดและรสชาติของผลไม้ได้ว่าผลไม้ชนิดนั้นมีรสชาติเป็นอย่่างไร เช่น แตงโมมีรสชาติหวาน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับผลไม้และรสชาติของผลไม้ เด็กบอกชื่อและรสชาติของผลไม้นั้นได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เครื่องเคาะจังหวะ

สำหรับเด็ก:

ผลไม้ บัตรภาพ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

-

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

-

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

-