EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ร่างกายของฉัน

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล3/5ขวบ     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ปาณิศา แสนใจวุฒิ | เมื่อ: 18-03-2022 11:37

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

บอกได้ว่าร่างกายของตนเองมีคุณค่า

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะด้านอรมณ์

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ความรู้สึกเคราพร่างกายของตนเอง

ผ่านกิจกรรม:

ธรรมชาติสร้างภาพ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เคลื่อนไหวค้นหาอุปกรณ์

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุขกับการทำกิจกรรม

สติปัญญา

ยืดยุ่นความคิด

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เห็นคุณค่าในความคิดของตนเอง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

สถานการณ์ที่ต้องวางแผนการออกแบบภาพของตนเอง

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เล่าเรื่องราว เห็นคุณค่าของส่วนต่างๆของร่างกาย
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ค้นหาและออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ยืดยุ่นความคิด
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3
สร้างเสริม EF ด้าน:

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เรื่องราวหรือนิทาน

สำหรับเด็ก:

วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ กาว กรรไกร กระดาษ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

การสำรวจและค้นหา

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

บรรยายกาศสงบ