EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การทำความเคารพผู้ใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 10 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวจารุวรรณ ดีปู่ | เมื่อ: 18-03-2022 11:37

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

รู้จักเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

มีความรู้ในการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ฝึกปฏิบัติได้ถูกต้องและทำได้สวยงาม ทำซ้ำๆ ทุกครั้งเมื่อเจอผู้ใหญ่

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

มีมารยาทในการทำความเคารพ

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

ทำได้ถูกต้องและสวยงาม

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

ได้ฝึกทำความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เรียนรู้การไหว้ การกราบในอิริยาบทต่าง ๆ

อารมณ์-จิตใจ

มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ในการทำความเคารพ

สังคม

ปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม

สติปัญญา

ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้องและสวยงาม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

การฝึกปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่ได้สวยงามและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นำภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู สนทนาซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย เช่น การกราบ การไหว้ผู้ใหญ่ ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้เด็กฝึกปฏิบัติเกี่นวกับการกราบไหว้ผู้ใหญ่ในอิริยาบทแบต่าง ๆ ร้องเพลงพร้อมทำท่าประกอบเพลง "สวัสดี"

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ให้เด็กออกมาปฏิบัติการทำความเคารพหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 นำภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู ครูทำเป็นตัวอย่าง เด็กฝึกปฏิบัติตาม ทดลองออกมาทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ฝึกประกวดการทำความเคารพผู้ใหญ่ออกมาทีละคน เพื่อน ๆเป็นกรรมการใครไหว้ได้สวยงาม การฝึกปฏิบัติจริงว่าทำถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ร้องเพลงสวัสดี พร้อมทำท่าความเคารพที่สวยงามถูกต้อง เด็กได้ปฏิบัติอย่างสวยงาม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย เพลงสวัสดี

สำหรับเด็ก:

ตัวเด็ก

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความสวยงามในการทำความเคารพ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เรียนรู้การทำความเคารพผุู้ใหญ่

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

รักเคารพผู้ใหญ่