EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ในวงกลม

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่ 2     เวลา: 10 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางระวิวรรณ กลัดอินทร์ | เมื่อ: 18-03-2022 11:38

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มีมารยาทพื้นฐานการอยู่ในสังคมที่ดีงามสมวัย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การไหว้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมกับวัย

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

เรียนรู้การฝึกมารยาทที่ดีให้เด็กใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

รู้จักมารยาททางสังคม ไหว้สวยอย่างเหมาะสม ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผ่านกิจกรรม:

เด็กสามารถปฏิบัติจริง จนเกิดความเคยชิน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนาทุกส่วนของร่างกาย

อารมณ์-จิตใจ

มีความอ่อนโยน นอบน้อมถ่อมตน

สังคม

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สติปัญญา

ย้ำคิดย้ำทำฝึกทำบ่อย ๆ ในเป็นนิสัย

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กมีมารยาททางสังคม ไหว้สวยถูกต้อง รู้กาละเทศะมากขึ้น


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฝึกให้เด็กเรียนรู้การไหว้บุคคลที่ต่างระดับ อาจดูจากคลิปมารยาทได้ ครูปฏิบัติให้ดู แบ้วให้เด็ก ๆ ค่อย ๆ ฝึก ฝึกทำทุกวัน เด็กจะเกืดกกสรเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กไหว้บุคคลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยชี้นำ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ดูคลิปมารยาทไทย/ครูทำเป็นแบบอย่าง ฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติจริง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
2 ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีมารยาทที่ดี
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

คลิปการไหว้ มารยาทไทย /ครูปฏิบัติจริง/ภาพประกอบ

สำหรับเด็ก:

ลงมือปฏิบัติจริง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความมีระเบียบวินัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

มีความรู้สึกที่ดีต่อคนรอบข้าง ต่อสังคม