EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสรมประสบการณ์ (ใวงกลม)

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อุบาลปีที ๑     เวลา: ๓๐ นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์

บันทึกหลังจากการจัดประสบการณ์

บันทึกครั้งที่ 1สร้างโดย: นางวรายา ทาพัด | เมื่อ: 18-03-2022 11:49

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มารยาทไทย การไหว้ การสวัสดีทีถูกต้อง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การไหว้ สวัสดีผู้ใหญ่ อยางถูกต้อง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

๑.มารยาทไทย ๒.การไหว้ ๓.การสวัสดีผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

มารยาทใการไหว้ผู้ใหญในอริยาบทที่แตกต่างกัน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

การไหว้ การสวัสดีผู้ใหญ่


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

๑.มารยาทไทย ๒.การไหว้ ๓.การสวัสดีผู้ใหญ่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การไหว้เป็นมารยาทที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย เด็กดีต้องรู้จักไหว้ผู้ใหญ่ด้วยการไหว้อย่างถูกต้องงดงาม

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ๑.ครูพาเด็กร้องเพลงสวัสดี ๒.ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลง ในเพลง สวัสดีกล่าวถึงอะไร
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ๑.ครูสาธิตวิธีการไหว้ผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีให้เด็กๆดู การไหว้ การสวัสดี
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
3 ๑.ครูและเด็กร่วมกัสรุปและอธิบายเพิ่มเติมว่าการไหว้เป็มารยาที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย เด็กดีต้องรู้จักไหว้ผู้ใหญ่ด้วยการไหว้อย่างถูก้องงดงาม ๑การไหว้ ๒งการสวัสดี ๓.การทำความเคารพผู้ใหญ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

๑.รูปภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย ๒.ตัวเด็ก ๓.เพลง สวัสดี

สำหรับเด็ก:

๑.รูปภาพเกียวกับมารยาทไทย ๒.ตัวเด็ก ๓.เพลง สวัสดี

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เด็กๆร้องเพลง สวัสดีพร้อมกับปรบมือเป็จังหวะ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

มารยาทเกียวกับการไหว้อยางถูก้องงดงาม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การไหว้ การสวัสดีได้อยางถูกต้อง