EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ลูกข่างหลากสี

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปีที่ 3     เวลา: 40 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา | เมื่อ: 18-03-2022 11:53

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

บอกความรู้สึกในการทำลูกข่างหลากสีร่วมกับเพื่อนได้

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

บอกขั้นตอนการทำลูกข่างหลากสีได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทำลูกข่างหลากสีได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เด็กเรียนรู้ด้านทักษะสมอง EF ด้านการมุ่งเป้าหมายพากเพียรจนสำเร็จ

ผ่านกิจกรรม:

ลูกข่างหลากสี

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การลงมือทำลูกข่างหลากสี

อารมณ์-จิตใจ

การช่วยเหลือกันทำงาน

สังคม

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา

เล่าเรื่อง/บอกขั้นตอนการทำลุกข่างหลากสี

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เล่าเรื่อง/บอกขั้นตอนการทำลูกข่างหลากสี


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กบอกขั้นตอนการทำลูกข่างหลากสีได้ ทำลูกข่างหลากสีได้ และบอกความรู้สึกในการทำงานร่วมกับเพื่อนได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ลูกข่างหลากสี

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 กำหนดปัญหา เด้กดูภาพ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
2 รวบรวมข้อมูล สืบค้น
สร้างเสริม EF ด้าน: จดจ่อใส่ใจ
3 ออกแบบและลงมือปฏิบัติ วางแผนออกแบบและลงมือทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 ประเมินผล สอบถามความรู้สึก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

คอมพิวเตอร์ ภาพของเล่น

สำหรับเด็ก:

แผ่นซีดี กาว กรรไกร ดินน้ำมัน กระดาษขาว สี ลูกแก้ว

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

การสืบค้นข้อมูลการทำลุกข่าง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การช่วยเหลือกัน การแบ่งปัน การใช้สิ่งของอย่างประหยัด ความระมัดระวังในการทำงาน