EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: ของเล่นแสนสนุก

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 40นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: วราลักษณ์ | เมื่อ: 18-03-2022 11:56

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

นิสัย ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ดี เสริมสร้างนอสัยรักความสะอาด

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เด็กได้เรียนรู้โดยการนำความรู้เดิมหรือประสบการณ์ในอดีตมาใช้เพื่อทำความเข้าใจ

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ความสามารถที่เด็กจำเป็นต้องมีเพื่อความสำเร็จในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง และการดำรงชีวิต

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ปฏิบัติได้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากความรู้ความคิดรวบยอด ทักษะและทัศนคติ

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เพื่อหาความสัมพันธ์และทำความเข้าใจ

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1.การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2.การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมเสรี

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก

อารมณ์-จิตใจ

ร่าเริง แจ่มใส

สังคม

ได้เล่นกับเพื่อนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน

สติปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการผ่านการเล่น

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กมีความรับผิดชอบในสิ่งของที่ตนเองนำมาเล่น


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กได้ทบทวนการทำงานหรือการเทำความสะอาดหลังการทำกิจกรรม การเก็บของให้ถูกที่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการเก็บของเล่นให้เรียบร้อยกับไม่ยอมเก็บของให้ถูกที่ ผลที่เกิดขึ้นเป็นเช่นใด

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักมุมของเล่นที่อยู่ในชั้นเรียน เช่น มุมบล๊อค มุมบทบาทสมมติ เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ครูให้เด็กเลือกมุมของเล่นที่เด็กสนใจ โดยการสอบถามเด็กและให้เด็กยกมือเพื่อเลือกมุมแล้วแบ่งให้นักเรียน เพื่อให้เด็กได้แสดงความคิด กล้าที่จะเลือกในสิ่งที่สนใจ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
3 ครูปล่อยให้เด็กเข้าสู่มุมที่ตนเองเลือก และสังเกตุการเล่นการทำกิจกรรมของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เกิดจินตนาการ แสดงผลงานออกมาผ่านของเล่น
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 ครูให้เด็กเก็บของเข้าที่ โดยใช้เพลง เก็บของ เป็นสัญญาณในการเก็บของเล่น เพื่อให้เด็กเกิดความรับผิดชอบ
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย
5 ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการเล่นของเด็กว่า ใครเล่นอะไร กับใคร และช่วยเพื่อนหรือไม่ เพื่อให้เด็กได้ทบทวนความรู้ที่ได้รับจาการเล่น
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.มุมต่างๆ 2.รูปภาพจำลองเหตุการณ์

สำหรับเด็ก:

1. การเล่นตามมุม

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

การจัดสื่อ อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

จัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กคิด แก้ปัญหา เชิญชวนให้เด็กอยากค้นคว้า สำรวจ ทดลอง เพื่อตอบสนองความสนใจ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

หาวิธีการป้องกัน หรือเตรียมตัวรับมือหากเกิดขึ้น เช่น การใช้วินัยเชิงบวกในการสื่อสารและปรับพฤติกรรม