EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์(ในวงกลม)

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล3ขวบ     เวลา: 20นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางนงลักษณ์ กลั่นประเสริฐ | เมื่อ: 18-03-2022 11:58

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ฝึกปฏิบัการทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

การไหว้ผู้ใหญ่

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

กล้าแสดงออก

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ฝึกปฏิบัติจริง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กสามารถไหว้ผู้ใหญ่ได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

กล้าแสดงออก

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูสอนร้องเพลงสวัสดี เด็กทำท่าทางประกอบทุกคน มีความสุขกับการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เพลงสวัสดี

สำหรับเด็ก:

ตัวเด็กได้ปฏิบัติ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เด็กร้องเพลงได้

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กกล้าแสดงออก

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

เด็กมีความสุข