EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การทำความเคารพผูัใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: ระดับชั้นอนุบาล2 อายุ 4 - 5 ปี     เวลา: 30 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ฮะห์สนะ เจะโยะ | เมื่อ: 18-03-2022 12:09

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มีมารยาทต่อผู้อิ่น

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทักษะการไหว้ผู้ใหญ่

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ท่าทางในการไหว้ผู้ใหญ่

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การทำความเคารพผู้ใหญ่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การทำความเคารพผู้ใหญ่

ผ่านกิจกรรม:

บทบาทสมมติ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ อื่นๆ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่

อารมณ์-จิตใจ

มีจินตนาการ

สังคม

เข้ากับผู้อื่นได้ดี

สติปัญญา

รู้จักการทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยามต่อผู้ใหญ่


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติในชีวิตประจำวันในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเป็นเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น แสดงเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือแสดงเป็นลูก แล้วสาธิตวิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้องจากชีวิตประจำวัน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้วทำให้เห็นความน่ารักของตนเองและอยากนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ให้นักเรียนเล่าว่าในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง เพื่อให้นีกเรียนได้คิดและไตร่ตรอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
2 ใครคือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรา เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมบทบาทสมมติต่อไป
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ครูให้นักเรียนสาธิตวิธีการทำความเคารพผู้ใหญ่ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 นักเรียนได้ปฏิบัติเองตามที่ต้องการ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
5 ช่วยกันสรุและอภิปรายผล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

บทบาทสมมติ

สำหรับเด็ก:

บทบาทสมมติ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดให้เหมือนจริงที่สุด

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การใช้วินัยเชิงบวกในการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ