EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การทำความเคารพผู้ใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 1     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางดวงฤทัย บุญส่ง | เมื่อ: 18-03-2022 12:16 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 12:17

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การทำควาามเคารพผู้ใหญ่ การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ในการทำความเคารพผู้ใหญ่ การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การทำความเคารพผู้ใหญ่ ผ่านภาพ วิดีโอ ครูเป็นแบบอย่า่ง

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์ การสนทนา การลงมือปฏิบัติตนในการทำความเคารพผู้ใหญ่ โดย ครูทำเป็นตัวอย่าง

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู็นำ ผู้ตาม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถปฏิบัติตนในการทำความเคารพผู้ใหญ่ได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กเคยเห็นการทำเคารพต่อใหญ่ผ่านประสบการณ์ตรง และละคร

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กฝึกปฏิบัติการทำความเคารพู็ใหญ่ การกราบ การไหว้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูสนทนากับเด็กถึงการทำความเคารพผู้ใหญ่ โดยใช้ ภาพ และคลิปวิดีโอ เกี่ยวการทำความเคารพผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากภาพหรือตัวอย่างที่ถูกต้องในการทำความเคารพผู้ใหญ่
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ
2 ครูแสดงบทบาทสมมติการกราบ ไหว้ ผู้ให้ญ่ให้เด็กดู เพื่อให้เด็กได้เรียนตามผู้นำ(ครู)เป็บแบบอย่างให้เด็กดู การกราบ การไหว้ผู้ใหญ่
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ
3 ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ การกราบ การไหว้ ผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กได้ฝึกด้วยตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 เด็กและครูสนทนาร่วมกันอีกครั้งถึงการทำความเคารพผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กได้ พูดและแสดงความคิดเห็น
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

-

สำหรับเด็ก:

ภาพ การกรบ การไหว้,วิดีโอ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับเด็ก อากาศถ่ายเทสะดวก

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นในการ ถาม ตอบ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

อบอุ่นเป็นกันเอง